stamforum

stamforum
פורום בינלאומי לנושא סת"ם

Sunday, April 24, 2016

קוים משוכים בשוה

מבואר בשו"ע שיוד"י האלפי"ן שיני"ן וצדי"ן וכיוצא בהן, אם היו מדובקים לגג או לצואר האות [ונעשו קו משוך בשוה - גולם, ולא נקודה כעין יו"ד] הרי זה פסול, משום שינוי בצורת האות.
נראה פשוט, שאם רוב הניכר של היו"ד מדובק, ואין ראשו בולט אלא מעט, חשיב גולם ופסול [עד שיתקן]. ולא מועיל המעט שעודף להיחשב כראש היו"ד, דלא מצאנו הראש שיהא טפל ובטל כ"כ במיעוטו לגבי רגל עבה ושמן.

חוות דעת על מזוזה

נשאלתי האם מזוזה זו היא כשרה ומהודרת, (והאם זו כתב חב"ד) או לא?
נראה לי שאין כתב זה מהודר, ויש בו חששות לפי ההלכה אפילו לפסול. ואין צריך לומר שאין זה צורת כתב המיוחס בדיוק צורת האותיות.
ואפרט להלן הערות שיש על חלק מצורות האותיות שבמזוזה זו.

רגלי ימין של ה"א ותי"ו - כפופים מדי לאחור [לצד ימין], ובתי"ו נראה כשתי רגלים כפופות. ובה"א כרגל כפופה לאחור. יש בזה שאלה חמורה של שינוי צורת האות, ובתי"ו יש פוסלים (שו"ת שבט הלוי) ועכ"פ אין זה צורתן לכתחילה. ראה מה שכתבתי פורום לנושאי סת"ם: רגל ימין של תי"ו ורגלי חי"ת וזיי"ן - כפופות כעין מושב נו"ן
ואין זה עיקום (וכפיפה מעט) שבירך המצוי בכתב [המיוחס של חב"ד] ר' ראובן, שהוא עדין הרבה מזה המצוייר כאן (וזוית שבירת הירך - הוא כלפי פנים דוקא, ומעט).
הרגלים כאן גסות ועבות ביותר – וזה שינוי מהמקובל שרגלי האותיות ד' ה' ות' של ימין יהיו עדינות ודקות, ויש להקפיד בדבר זה לכתחילה.
רגל הד' הרבתי כפופה לאחור יותר מדי - אני בעצמי חושש כאן לשינוי בצורתה והייתי מצריך שאלת תינוק, אם לא יטעה בה. ועכ"פ אינו לכתחילה בצורתה הנכונה. ואע"פ שמבואר בב"י וכל הספרים שרגל הד' נוטה מעט לאחור, היינו נטיה באלכסון מעט, לא עקומה כל כך.
כ"ף פשוטה - הרגל נטויה לאחור, או גם כפופה לאחור. אין זה צורתה לכתחילה, ובחלק מהם יש חשש פסול. לדוגמא: הכ"ף ובשעריך פסולה, אין לה צורת כ"ף כלל.
וי"ו של ושננתם - קצרה מדי. הו' צריכה להיות גבהה כמלוא השיטה ואפילו טיפה יורדת מעט מהשיטה, אבל לא קצרה מהשיטה.
קו"ף - רגלה כדמות וי"ו הפוכה, הגם שמצינו בכמה ספרים שכתבו כן בצורת הקו"ף. מ"מ מנהג כל העולם האשכנזי וגם בכתב ר' ראובן לעשותה כמין נו"ן נוטה מעט באלכסון עדין לצד ימין, כלומר ארוכה כג' קולמוסין, ודקה הרבה מזו שהסופר עושה, ולא בכפיפה עבה כל כך.
פ"א פשוטה - רגלה כפופה מדי לאחור, וצ"ל יורדת ביושר ולא נטויה לאחור.
נו"ן פשוטה - הרגל נטויה לאחור. ואין זה נכון כלל, אלא צ"ל יורדת ביושר, כמבואר בב"י. ואין חולק בדבר.
טי"ת (של 'לטוטפות') - ראש שמאל אין להרחיבה ולהמשיכה, אלא כמלוא ראש בעובי הקולמוס, וכאן משך את ראש שמאל מעבר לשיעור.
סמ"ך (של 'ואספת') - הגג עובר הרבה על קו שמאל, וצ"ל הקו הזה בצד שמאל של האות דוקא כמבואר בב"י, ולא באמצע הגג (כמבואר במג"א ושוע"ר לענין רגל שמאל של ה' וק', והו"ה לשאר האותיות כיוצא בהם).
מ"ם סתומה - חלק מהממי"ם לוקין בבעיה זו של הסמ"ך הנ"ל, הגג עובר הרבה על קו שמאל, וצ"ל הקו הזה בצד שמאל של האות דוקא ולא באמצעה, כמבואר בקס"ה.

לסיכום - הכפיפה המוגזמת של רגלי האותיות לאחור [לצד ימין] אינו נכון, וחלקם מעורר ספיקות בדין, ובודאי אינו מהודר.

Thursday, April 21, 2016

Wishing everyone a kosher and freilichen Pesach!
Wishing all members and readers of this forum a Chag Kosher V'sameyach and much continued success in all aspects of their avodas hakodesh!

Wednesday, April 13, 2016

"Pitzua Dakka" Dilemma

I am in the process of organising a sefer Torah for a family who's patriarch recently passed away. The extended family wants to commission a sefer in his memory, to be shared by the various children and grandchildren, and used at family simchos and the like. The sefer would be housed at different shuls for different periods.

They chose to have the sefer written in Ksav Arizal, since most of the family is Chasidish. (Some are Chabad Chassidim, some are Gerer Chassidim, and some are non Chassidic (but they don't mind Arizal).

But the real issue of contention is if the "pitzuei DAKKAH" should be written with a Hey (the way most write it today) or an Aleph (the way Chabad (and Temanim) write it. Years ago, this would likely have been less of an issue as this matter has definitely grown more contentious and political (on both sides) in recent history.

The Chabad Shul attended by some family members would not likely use the sefer if it was written with a Hay. Conversely, the non Chabad shules would not want to use it with an Aleph. It is a very real problem that could potentially jeapordise the project and potentially alienate certain family members.

In the past, I have changed the spelling when a sefer has moved to a shul that wants me to adjust it to their minhag. But this is not really something one should plan to do from the outset.  Nor can this really be done practically more than a few times. It's not the solution.

A possible solution that was suggested was to have the sofer write the yeriya that has the "pitzuei dakkah" twice, one with the aleph and one with the hay. So if shared around, the yeriya could be switched prior to being housed at the shul based on the shuls minhag.

I was unsure as to the halachic implications of such a solution. While it would be ideal for the sake of peace in this particular situation, it may not be right to do this. I wonder what others think. Please feel free to comment.

Thursday, April 7, 2016

Tuesday, April 5, 2016

How I would fix the problematic stumah Taz posted last Friday

Following Y.Y.'s request, I spent a few minutes and printed out the problematic Taz posted last week (The space left was too small to fit 9 yudin b'tziruf). I  amended it with a pencil to show how I would add ink to certain letters to create a space of 9 yudin btziruf (combined). It would thus be kosher after repair.

Before:After:

A few points:

1) It was a bit clumsy doing it with pencil (a rapidograph would have been easier but the ink bled as soon as it came in contact with the paper I was using (hence the mechikah by the taf).

2) At no point during the repair was there a shinuy tzurah or panim chadashos. (it meant thickening the vavs from the bottom up, and doing some letters, such as the taf in stages, ensuring that at least a fraction of the bottom left regel remained exposed.

3) Frankly, before attempting such a tikkun it would be wise to photocopy the parsha and plan the tikun by sketching it in with pencil first. Once you are satisfied with the result you can use the sketch  as a template. It will make it a far less nerve wracking exercise!

Saturday, April 2, 2016

דין ריוח פתוחות וסתומות בשל יד - בקלפים נפרדים

האם תפלין של יד שאין בהם ריוח פרשיות [פתוחה או סתומה] כדין, מועיל לחתכן לד' פרשיות נפרדות, ותתכשרנה? שהרי תפלין של יד מד' קלפים כשרה בדיעבד, ובתפלין של ראש מבואר בשוע"ר [סי' לב סעיף נד, בשם המגן אברהם] שאין קפידא מהדין בריוח פרשיות כי הם בד' קלפים נפרדים. א"כ שמא גם בשל יד אם נחתוך קלף היד לד' פרשיות נפרדות, לא יעכב בהן דיני פרשה פו"ס?

נראה לי פשוט שלא מועיל. דדין פו"ס מעכב בשל יד, לא משום שהם באמת [במציאות] על קלף אחד, אלא משום שדינן של הד' פרשיות בשל יד להיות בקלף אחד, וגם אם הם בקלפים פרודות זה מזה, הרי הן נחשבות כמדובקות יחד, וצריכין להיות ראויין לריוח הפרשיות כדינן. אבל אם אין הרווחים כדינן, הרי אינן ראויות כלל לידבק יחד.

ונראה לי שזה הטעם שאנו מקפידים להניח תפלין יד של ר"ת, דלכאורה מכיון שאפשר לחתוך הקלפים זה מזה, הרי אם יחתוך פרשיות שמע ווהיה א"ש, לא יהא שום חילוק בתפלין של יד בין רש"י ור"ת.
במלים אחרות: גם אם הקלפים מחולקים, הרי הן נחשבין מאוחדים יחד, ולכן צריך להניח של יד רש"י ור"ת, כי אין סדרן על הקלף שוה.
אבל אם אין דיבוק וחיבור הפרשיות זה לזה עיקר, למה לא נימא איפכא שאפילו מחוברות בקלף אחד הרי הן כפרודות [עומדות ליפרד] ותתכשרנה בין לרש"י בין לר"ת. אלא שמע מינה שעיקרן חיבור הפרשיות זה לזה, ובמה הדבר ניכר [גם כאשר הן מחותכות זה מזה] במה שיש התאמת רווחים [פו"ס] כדין.

כל זה כתבתי בלי לעיין בספרים. שמא מישהו ימצא דין זה מבואר. ראה גם מה שכתבתי פורום לנושאי סת"ם: פרשיות תפלין של יד כסדרן על הקלף

Thursday, March 31, 2016

Hefsik Parsha

No hefsik parsha!

Ayin or Tzadi
Ayin by vayizak zeaka gedolah umara in last picture are these Ayin kosher they look like a tzaddik

Besides fir the fact that I  had it computer checked and it's missing 5 letters has one extra and alot of other small chashashis

sofer supplies in Australia

where does one buy klaf+sofer supplies in Australia?

Sunday, March 27, 2016

SHIUR UPDATE

The shiur will go ahead with Rav Weiner this Tuesday 3/29 (11:00pm Israeli time). This is 4:00 PM New York time...

To view live, please go to this URL:

https://www.youtube.com/watch?v=2vp8l5lxcxY

(There is no need to log in)

The shiur is Lezecher Nishmas Rabbi Mendel Gorman Z"L, a member of our forum who passed away on Purim.

We also have in mind (yebodel lchaim toivim aruchim) two other members of this forum who are unwell and may they have a speedy refuah shelaimah.

We look forward to your participation...

never seen this before...

Thursday, March 24, 2016

This is not a Purim Shpiel (or maybe it is). I'm looking for a sofer who writes high quality Alter Rebbe ksav to write a Gr"a (11 line) megillah!

Had a strange request from an interesting balebos who is both close to Chabad and the Litvisher kollel. I was explaining to him the difference between all the different types of ksav, minhagim and layouts for megillah. He liked the idea of combining the beautiful artistic style of Alter Rebbe ksaav and the halachically advantages of the 11 line Gr"a megillah layout.

I told him such a combination is unheard of and borders a purim shpiel. But he's set on the idea, and said he's going to call it the "moshiach megillah" because such a megillah is suitable for moshiach's times. Indeed.

I did however place one condition: payment upfront. Because if he orders it and doesn't buy it, I highly doubt I'd find any other customers interested in buying it, and could well stuck with it for a long time!

Tuesday, March 22, 2016

Apologies, due to technical issues we have postponed the shiur

We had scheduled an online shiur L'zchus Rabbi Mendy Gorman as well as for another member of this forum R' Pinchas Sholom Ben Brocha .

It was decided in the end that due to practical reasons (the time wasn't suitable for everyone) that Rabbi Weiner was going to upload the shiur to the forum and people could listen at their convenience. However we only managed an audio file and for some reason audio files cannot be uploaded here. It was supposed to be uploaded by the time the shiur was supposed to happen, a few minutes ago.

We are now postponing the shiur to 11:00 PM Israeli time  next Tuesday 29th March, after Purim. I will update the exact mode of transmission as we get closer.

Apologies for anyone who was inconvenienced.

Wishing b'suros tovos and a freilichen purim to everyone....

EliMonday, March 21, 2016

Selling A chabad Megila to a "Regular" Jew and more


Mishna Brurah תרצא ס"ק כ holds that if aseres is not at bottom of column as in so called chabad megila the megila is kosher only bdieved and should be used to read in public only when other megila is not available.
Vav of Veizasa (I heard that the late Lubavitcher Rebbe received a regular megila from his father in law the previous rebbe, The current chabad megila is written according to the megila written by the rebbe the moharash- and the late rebbe received a megila in this style as a present from a chasid-this then became the standard chabad megila)
According to pre megadim if vav of veizasa is not zakufa different megila should be used  (שעה"צ סק כ)
Mishna Brurah (שעה"צ סק יד) writes that nowadays we do not make the vav of veizasa zakufa
How should we write it?
in ksav ari I always make sure the vav is zakufa. In ksav Beis Yosef  I dont know -I would say that since its a kosher vav why not do it and be yotze the pri megadim.

THE BRIGHT SIDE OF CHABAD MEGILA IS that it has mehudar gilyonos. Most megilos do not have the proper gilyonos even after using most kulos.
gilyon should be:
  Meleches Shamyim
3 etzbaot on top
4 etzbaot on bottom
Keses
2 etzbaos on top
3 etzbaos on bottom.

Meleches Shamayim:
gilyon counted from top of lamed and from bottom of long chaf
keses -gilyon counted from most letters.

THE RABBIS GIVING HECHSHER ON KLAF ARE SOMECH ON THE KULA THAT THESE SIZES ARE FOR A YERIA  LONG AN AMA AND AS THE KLAF BECOMES SMALLER  THE GILYONOS CAN BECOME SMALLER.

Thursday, March 17, 2016

Chsash tzuras ois beis

Thank you R'Gutnick for adding me to the forum.
Some time ago harav wiener posted a similar case on his blog where the chof was touching the top right corner of the tof and he wrote that if the negiah was bshas hakesivah it is a problem.
I was wondering about this case in the picture if the same din applies and if anyone is aware of any kulah's to save this Mezuzah.


Global Shiur For Rabbi Mendy Gorman sheyichyeh, Lerefuah Shelaimah Ukrovah

Rabbosai,

I have asked R' Moshe Weiner to kindly give a shiur on STa"M (via Skype?)  for interested members of this forum. The shiur will be in the zechos of R'  Mendy Gorman - Yechezkel Menachem Mendel Zev ben Shainda Raizel, Lerefuah Shelaimah Ukrovah. Rabbi Gorman is a sofer from England and member of this forum.

The shiur will take place via Skype conference video call this coming Tuesday evening, (the night before Taanis Esther), commencing at 11:30 PM , ISRAELI TIME (Tuesday afternoon in the US).

Rabbi Weiner has kindly agreed to give the shiur on any general topic in STa"M of interest, suggestions welcome in the comments.

Please mark the time and it would be nice if we had good participation.

If any tech savvy members of this forum have any idea how the shiur can be uploaded directly to this website or watched live on on this site, please let me know. Otherwise we will do it via Skype conference video call.

Besuros Tovos!

Tuesday, March 15, 2016

2 Q's

1) Sha''s throughout praises the use of the reed as the sofer's writing utensil. When and why was the feather (turkey!) phased in? Does anyone still use reeds? Where can I buy a reed in Yerushalayim? 

2) When a lamed hits the end of the sirtut, what part of the lamed hits the side sirtut, the top of the vuv or the bottom, and why (keeping in mind that closeness of letters is determined by the bottom of the vav/top of the chuf)?

Thursday, March 10, 2016

borderline reish / dalet in ches

(This picture is a relatively mild case) but does a wide vov of a ches that is definitely not an outright reish - but may be a shailos tinok if presented on its own (ie not part of a ches) - present any ch'shash whatsoever? I'm asking acc to the S"A Harav who is machmir in the case of a daled or reish (instead of vov or zayin) within a ches. See the ches in the second last
 line above. I've discussed this and even worse cases with several Chabad poskim over the years and have always understood it must be an "outright" reish or daled to be possul. In a sofek (such as the above case or even a little worse)  we would be meikel. (What I mean by meikel is that we don't have to start showing part of the ches to a child to ascertain if it's a vov or a reish etc). I am wondering if anyone has heard otherwise or has heard of such a concept of covering part of the ches and making a shailos tinok on the wider part in question as a way of deciding if the ches is kosher.

Sunday, March 6, 2016

Parasha descending into the Titurah


There are times when a set of tefillin are brought in to be checked, and the housing is just too small to accomodate the parasha of the shel yad fully within the bayit.  The result is that a good portion of the parasha extends down to the Titurah resting outside of the confines of the bayit.

At this point it is easy to recommend that the client purchase a new and larger bayit for the shel yad in order to resolve the problem.  But are there other solutions that do not involve the client spending money?  Is there anything else that can be done?

Perhaps, just like we place the mezuzah at an angle; we may also place the parasha of the shel yad at an angle in order to take up the slack.  This solution is brought-up in the Sefer "Zikhron Eliyahu."


Needless to say, I have tried this solution, and it did not work. The Perasha is just too large for the bayit and although part of the lower section of the scroll ended further in within the housing there still remained a significant section sticking out. See picture below.


So what else to do?  Perhaps we can flatten the parasha of the Shel Yad in a way similar to what we do when we insert the scrolls into the Shel-Rosh.  Perhaps a combination of both of the above methods will be sufficient to take up the slack and have the parasha fit fully within the bayit. So let's go and try again...


Re-wrap and we are all ready to go.  Will it work?  Here are the results.....


Much, much better, but we still have a tip of the margin sticking out.  Perhaps this may be the best that we can do?  Apply a little more pressure and... there it is!  The scroll is now inside the bayit!!!


What do you think? There are some that would hold that since the bottom part of the scroll still lies within the titurah elyona then, this section (on tefillin gazot) is considered to be outside of the bayit. This is particularly the case since there is a change in the ribuah on the outside of the Tefillah.   Notwithstanding, the above opinion, is there room to be lenient and accept this solution lechatechila and consider the parasha as laying fully within the bayit?  Or should the client be made to purchase a larger shel yad?  Your input is duly welcomed.

Friday, March 4, 2016

URGENT!

Dear fellow sofrim across the globe,  Please say tehillim for a fellow sofer and member of this forum who is in urgent need for a refuah shelaima. YECHEZKEL MENACHEM MENDEL ZEV BEN SHAINDA RAIZEL. He is a young father in hospital in serious condition and has been battling a serious illness for some time.

Anything further such as a Sta"m campaign or stam related activity in his zchus would be very appropriate.

May he and his family be Zoche to rachamei  Shamayim.

Besuros tovos


Tuesday, March 1, 2016

Practical questions

1) When erasing a large portion, is there a point of not throwing away the small parts of klaf that I scraped away? In other words, is there kedusha on the scraped parts?If yes, please provide source.

2) I was writing a Nun, and somehow I wrote a Gimmel by mistake. Although I wasn't sure if it's ok, I quickly connected the feet of the Gimmel transforming it into a Nun - right away, a second after the Gimmel was done. Since I initially wanted to write a Nun, and right away transformed the mistaken Gimmel into a Nun - is this acceptable or I have to erase?

Thanks
YK

shayloh on extended kotz (r"t) on yud

Om the yud below of   "mibais"   the magiha was strengthening the kotz R"T and overdid it. The addition was made after the kesivah, which could be a redeeming factor. Other redeeming factors include that both the right regel and kotz are not long (less of a shailo and ches) and also, the kotz does not come down quite as low as the regel.

Thoughts?

Saturday, February 27, 2016

צד"י פשוטה משונה

הצדי"ן נראים הפוכים, ראש שמאל נראה מחובר לקו ארוך היוצא מראש ימין
אמנם כוונת הסופר היתה לכופף צואר הירך [היוצא מראש שמאל] ימינה הרבה ואחר כן למשכה בפשיטות כלפי מטה, ולכן מתדמית לצד"י הפוכה.
נראה לי שבדיעבד כשר [גם אם עשאה ממש הפוכה כנ"ל - כלומר משך הקו הארוך מראש ימין ולא משמאל], כי לא נשתנה לגמרי צורתה, ואינה נראית כאות אחרת.
[ולא כתבתי זה אלא לדין בדיעבד, אבל ברור שאסור לכתחילה לעשות הפוכה, שהרי אסור לשנות צורת האות מהכתב שנמסר כמבואר בשו"ע רבינו סי' לו סעיף א].

Sunday, February 21, 2016

ויזתא

According to shitos that the vav gets a head up
Is this the correct tzura? 


or should be like this
מחבר:צריך להאריך בואו דויזתא (בכתיבתה וי"א בקריאתה) ובמ"ב  למתוח ראשה הכפוף ותהיה כעין זקופה לרמז שנתלו כולם בזקיפה אחת. ובשעה"צ ר"ן והובא בט"ז ועכשיו לא נהגו כך אלא כדעת האומרים שיהיה הויו גדולה מאלפא ביתא של אותיות גדולות כמו שכתב הרא"ש
ובקסת וצריכין להאריך בוי"ו דויזתא ויהיה ראשה (ה)כפוף קצת בזקיפה באלכסון למעלה ***(וי"א דיאריך בקריאתה:)

every print has a different  כזה***

חכמים הזהרו בדבריכם

A sofer that wrote megilos for me started to write tefilin.At first glance I told him his ך are very problematic. Unfortunately he asked a local rav in Israel that told they are kosher- had the rov told him shalas tinok and explained to him that letters should be written without any sfeikot then the rest of his parshios would of been kosher.
please your thoughts which ones pass without tinok which need tinok and which tinok wont help

Tuesday, February 16, 2016

Private buyer looking for a super mehudar Torah

I have a private collector who is looking for a super mehudar Sefer Torah - the very best tav, the most hiddurim etc - and he is willing to pay top dollar for it.

If any of you have something to offer, please email me with an official proposition. He needs to buy it officially, from a real company or professional sofer and the offer must be done in writing, with all details about the Torah, like number of lines, and of course, the final price (if the Torah is in Europe, with VAT included).

He is flexible about the size and ksav.

This is quite urgent, so if any of you have a special Torah like this, email me asap at ykmusicblog@gmail.com

Gvil Sefer Torah

I am looking for a completed Sefer Torah (new or used) on Gvil. Any help in finding a source would be greatly appreciated. Thanks.

Monday, February 15, 2016

Sources

Can anyone tell me the sources of:

1) Not making mehikos in Megillot / Kesuvim scrolls other than Megillah Esther.

2) Writing Kesidran within the same Yeria in a Sefer Torah.

Thanks!
YK

Sunday, February 14, 2016

chof and vov, close but not possul

I recently observed a discussion where a particular Magiha was concerned in several cases of a vov following a chof, with the two letters close but not actually touching.

While there are opinions who are choshesh in such a case (R' Wosner) it is important to note that it really has to present itself in the unique manner of looking like a mem with a small nifsak (for example the vov of the mem would be angled back slightly as it is shaped in a mem). Its not enough for them just to be close, there has to be other contributing factors. Therefore in a case such as the pictures below, where it presents as a chof and vov that -  yes are close - but simply still look like their normal individual letters, there should be no problem unless they are actually touching.


I was wondering R' Moshe's opinion on this matter and if anyone thinks there is a problem with these "karov negiyos"


Thursday, February 11, 2016

Listening while writing

So what's the status with the sofer and the tfillin that was written while the sofer was listening to music or a shiur. we know that the shevet halevi didn't like it although he never pasuled Stam based on that. yet many sofrim whom I've met, do it. Should the customer be notified that it's lacking hidur. ...

are these caf kosher?

 

Monday, February 8, 2016

Curriculum for hilchos STa"M?

Sorry if this is an ignorant question, but ignorance is what I'm trying to get rid of. 
When I first started learning STa"M, the sofer I did shimush with had me practice chaseros and yeseros, and learn Kesset Hasofer and Mishna Berurah 32 (with biur halacha) and that's what Va'ad Mishmereth STa"M tested me on. Since I'm writing more lately, I feel that I should know the halachos on a deeper level than the Mishnah Berurah provides. I've gone through Hilchot Sefer Torah and Mezuzah in Y"D Mechaber/Rema and am starting נושאי כלים. Can any of the rabbonim and more knowledgeable sofrim recommend a list of seforim that are absolutely necessary to "really" know STa"M and a second tier that are I should avoid until after getting a solid grasp of the halacha through the main ones?

FRUM TINOK

many times there is a tiny pgima, this was a bit worsesince it has a kotz sticking out, this is the first time a tinok called it gimel.

The first vav passed but the second vav was read as a zein. I tested the tinok and came back to this shaila after asking many random letters and he said zein again, He then started doubting if its vav or obviously posul.

Sunday, February 7, 2016

Controversial Reish

Shalom everyone,

Thank you r' Eli for adding me to the blog.
Name's Natan. Chabad Sofer in Montreal, CA.

I had a sheila concerning this Reish, but I got so many different opinions and views about it, that I wanted to post it here in order to hear your views and reasoning about this Reish of Ukshartam. For me it is a sensitive case with a client that I could not clear cut yet in either direction.

Thank you !
Thursday, February 4, 2016

אות זיי"ן פסולה

הזיי"ן הזאת פסולה. הראש של הז' צ"ל עובר מב' הצדדים, וכאן אינה עוברת כמעט על צד ימין. וגם המעט שעוברת הוא בצורת עיגול שדומה לוי"ו
לכן יש לפסלה, ואין להתיר אפילו קריאת התינוק

Tuesday, February 2, 2016

למדי"ן פסולות - איפה היה המגיה?

 

פ"א מחודשת - מורידים עוקץ קצר מהגג, במקום הפ"א המחודשת של הכתיבה תמה [חילופים דחילופים ותמורות דתמורות..]
הפ"א של פן - המושב כמעט אינו מכסה הנקודה. אינו לכתחילה.
הנו"ן של נשבע - שאלת תינוק בגלל התוספת.
הלמדי"ן - הסופר שכח לעשות את המושב. איפה היה המגיה??????
לדעת המשנה ברורה הלמ"ד פסולה, ואי אפשר לתקנה במזוזה שלא כסדרן. אמנם דעת שו"ע רבינו נראה שאפשר להקל לתקנה.
אבל השאלה העיקרית נשארה: איה סופר ??? ואיה מגיה ???  (אולי זה הגהה ראשונה?!!)

Wednesday, January 27, 2016

Thursday, January 21, 2016

os zayin frequently problematic in cheaper STa"M

I see this shailo often in cheap stam:
Zayin from bechozek)...

Very often there will be no bottom right corner of the rosh. Sometimes it's just extends out to the right on a slight angle from the regel.

I find that a shailos tinok is not always apt because child will be deceived by the tagin and will not distinguish between an angular blita and a proper rosh.

How does the Olam deal with this shailo? And can a tinok relied upon here?

Monday, January 18, 2016

donating a sefer Torah and keeping the mitzva of kesivas sefer Torah

It is known that there are different opinions whether one fulfills the mitzvah of writing a sefer Torah when he is donating (and not only lending) it to a shul. According to the majority view, one has to own the sefer and through giving the sefer away he "looses" the mitzva.
I was told that Chassidim generally don't hold this way and are not makpid on lending the sefer only, because one fulfills the mitzvah this way as well. Could anybody help me to find the source for this opinion?

Thursday, January 14, 2016

Lefty

I'm looking to teach a lefty Kesiva, what sefer has the strokes clearly written out?

Special Megillah tikkunim

Hello all,
Does anyone have a tikkun for a 28-line Megillat Ester without the 10 B'nei Haman in their own 'amud?

In other words, a tikkun which conforms to the Chassam Sofer's p'sak (the Gr"a may be interpreted this way as well)

Tuesday, January 5, 2016

Questions in letters of a Mezuzot Help Needed

BS"D

Hi Sofrim, i have some pictures of letters in mezuzot that i want to know if those are ok, or make the mezuza pesula

thank you
12

3
4567


89


1011


1213


14


15

1617


1819


2021


2223


2425


26 (the bet, beshibtecha its ok??)


THANK YOU