stamforum

stamforum
פורום בינלאומי לנושא סת"ם

Friday, March 24, 2017

bayis shel rosh rov prudos according to Chabad?

bedieved? not mehudar?

סגירת בתים לשמה, אם לא אמר בפיו

שאלה:  מה הדין אם סוגר בתים סגר תפילין ורק חשב "לשם קדושת תפילין", אבל לא אמר בפיו כלום במהלך הסגירה. מה דין התפילין?
והאם חייב לפותחם ולסוגרם מחדש ולומר בפה "לשם קדושת תפילין"?

תשובה:  נראה לי שבדיעבד כשר, ואין צריך לפתוח שוב על מנת לסגור לשמה בדיבור.
כי מבואר בשוע"ר סי' לב סעי' לא בנגע לעיבוד העור דהואיל ויש מכשירים בלא לשמה עכ"פ סמכינן על זה לענין שסגי במחשבה. וא"כ יש לומר כמו כן בהכנסת הפרשיות לבתים - הרי דעת הרמב"ם שגוף עשיית הבית אינו צריך להיות מעובד לשמו כמבואר בשוע"ר סי' לב סעי' נז, וכל שכן הכנסת הפרשיות לבית וסגירת הבית ואפילו תפירתו - אינו צריך לשמה לדעת הרמב"ם, וממילא דסמכינן על שיטתו בדיעבד אם חשב בלבד ולא הוציא בפיו [עיין ביאור הלכה סי' לג סעי' ד ד"ה אפילו, דמשמע שמיקל בדיעבד אפילו לא חשב, אלא הכניסן סתם. פשיטא דיסכים בדיעבד להקל בחשב לשמה].

ראה גם פורום לנושאי סת"ם: עשיית תפלין ותפירת ס"ת ע"י פסולים

Saturday, March 18, 2017

נגיעה של יו"ד לכ"ף פשוטה

יש פוסלים דבר זה משום שנעשה מעין צד"י פשוטה. לענ"ד זה כשר, ומותר להפריד.
כמובן ראוי לשאול תינוק, וכאשר תינוק יקראם כדין - בודאי כשרות.

Thursday, March 9, 2017

Is this considered Ksiva?

In the word "BABOKER", the following happened:

1. The first Beis came out perfectly normal.
2. As I was writing the base of the second Beis, it connected with the first and seemed to create a full connection so that there was one thick line of wet ink.
3. However, as I pulled the Kulmus down and off of the Klaf, they seperated and left exactly what you see here above: as small Negiya. As you can see, there is no roshem that there was ever any ink in between the two bases.

Can I just scrape the small connection? Or no because of what happened in step 2?


Saturday, March 4, 2017

ראש הלמ"ד נכנסת לחללה של דלי"ת

עוקץ הל' נכנס לד'. יש לשאול תינוק בכיסוי כל החלק שתחת לרגל ימין של הד', אם יכירנה כד' יש להכשיר (וראוי לכתחילה למחוק מעט מאורך רגל ימין של הד'. כדי להמעיט כניסת ראש הל' לחללה. הרגל בלאו הכי דהויה וצריכה תיקון)
ואם תינוק יקראנה ה' אז הד' פסולה וחייבת תיקון [בספר תורה שמועיל תיקון שלא כסדרן]. ויש למחוק את כל
 רגל הימין ולחזור ולכתבה קצרה מעט, כדי שראש הל' לא יהא בחללה (כמה שאפשר

פשוט שא"א למחוק מראש הל' - כי הוא שייך לשם קדוש. אמנם מכיון שצואר הל' דהוי ובלאו הכי יש להוסיף עליו דיו, ואפשר בכך להרחיב מעט את ראש הצואר בצד התחתון שלו כלפי למטה, כדי שעיקר הראש לא יהא כלל בחלל הדלי"ת

Thursday, March 2, 2017

גולם פסול

לענ"ד זה גולם, כי רובו מדובק לגוף. והמעט שבולט אינו גוף ועיקר היו"ד

Thursday, February 16, 2017

Plastic retzuos

I am still seeing lots of plastic retzuos the ones where the whole thick black  upper layer peels off, its been over a year since the scandal broke but plenty of people still have it, rabosai keep your eyes open for  it they are mamash possul

Wednesday, February 15, 2017

Should a woman make a shehechiyanu after the completion of the last letters of a sefer Torah she commissioned?

Since 1) women are obligated acc to many opinions in the Mivtzah and b) a common custom is for the owner to say shehechiyanu at completion (with a new fruit). So, for example, a woman who commissions a sefer in memory of, say, her late husband, and she is the owner, can / should she say shehechiyanu???

I've never seen it done, but why not?

Thursday, February 9, 2017

פ' והיה אם שמוע של רבינו תם - נמצא בבית של רש"י

שאלה:  הביאו לי תפילין רש"י לבדיקה, הפרשיות היו מונחות בבתים לפי סדר רש"י, אבל הפרשה 'והיה אם שמע' היה של ר"ת. כלומר, היה לה ריוח בסוף כמו שמשאירים לר"ת. היהודי שנתן את התפלין לבדיקה מניח רק תפלין רש"י. 
א)  האם הוא יצא חובת תפילין עד היום?
ב)  האם מותר למחוק את המילה האחרונה ולהאריך את האותיות עד סוף השורה?

תשובה:  נלע"ד [בהסתמך על ספק האם אי פעם הניחום כר"ת, דבר שלא נראה כל כך במקרה הזה. וגם אם כן הניחום פעם כר"ת, לא פשוט כלל לומר שמי שעבר על דין מורידין להוריד תפלין דר"ת שכבר הניחום כן, ולעשותם רש"י, שאינו יוצא ידי"ח מצות תפלין דרש"י] דיצא ידי חובתו בהנחת תפלין כדין.
מכיון שההנחה הפשוטה שלי [במקרה זה שמעולם לא הניחום בפועל כר"ת, ובצירוף ספק בדין מורידין הנ"ל] מותר למחוק את התיבות האחרונות על הארץ ולהאריכם שיגיעו עד סוף השיטה [כנהוג בתפלין דרש"י] - אם ירצה.
פשוט שגם אם לא ימחקם התפלין כשרות, כי ריוח שלאחר על הארץ אינו פוסל, כמבואר בפוסקים.
****
קיצרתי בביאור כמה ספיקות שיש במקרה זה בדין 'מורידין', והעיקר שאם באנו לחשוש שהיו פעם בתפלין ר"ת ממש ואחר כך הוחלפו, יש חשש יותר שמא הם שלא כסדרן. ומכיון שהמגיהים הם בחזקת כשרות, ההנחה הפשוטה [כל עוד לא הוכיח אחרת] שהסופר שהניח הפרשיות בבתים עשה כדין, ולא עשה טעות או איסור.

Wednesday, February 8, 2017

Vov

Very basic parshiyos, but the vov from udevash is problematic because of the thin line coming out of the head. Do we say it's too thin / negligible to be a shinoy tzurah or do we say because of ain shiur leuvei haos that it's a zayin?

Thursday, February 2, 2017

שאלה בקידוש הכתיבה

שאלה:  סופר התחיל ס"ת חדש ושכח אות במילה בראשית, וקודם כתיבה אמר [שהוא כותב] 'לשם קדושה' וכן האזכרות 'לשם קדושה'. ושלח למחוק את השורה הראשונה שכתב, וכאשר חזר לכתוב שוב מחדש לא הזכיר [שוב] 'לשם קדושה'.
האם אמירתו הראשונה הועילה או דילמא כיון שמחק הכל חשיב ככותב עכשיו ספר חדש, וכיון שעכשיו לא קידש - כל מה שכתב בפעם השניה פסול?

תשובה:  לענ"ד לא הועילה אמירתו הראשונה אלא היא בטלה, והיה צריך לקדש הכתיבה פעם שניה, ומכיון שלא עשה כן הרי זה פסול.
הרי זה דומה להפסק בין ברכה לתחילת עשיית מצוה, שהפסיד הברכה. משא"כ לאחר שהתחיל תחילת המצוה הרי כבר חלה הברכה, ואע"פ שהפסיק באמצע עשייתו עדיין הברכה תקפה.

Monday, January 30, 2017

כ"ף פשוטה מרובעת

נראה לי שכ"ף זו מרובעת ופסולה [לפי מנהג אשכנז].
פשוט שיש לתקנה [כפסק הפמ"ג] בהוספת דיו ואז תהא כשרה [ואינה תיקון שלא כסדרן, כי מעולם היתה לה צורת כ"ף, כמבואר בפמ"ג].

נקב בתפלין

יש כאן נקב או חתך בגג התי"ו. השאלה, האם זה היה משעת הכתיבה שאז יהא פסול משום שאינו מוקף גויל [עד שיגרר מעט מעובי הגג מעל הנקב וסביבו, לעשותו מוקף גויל], או שנקל לומר מסתמא אירע אחר הכתיבה, ואין חסרון היקף גויל שאחר הכתיבה פוסל
במשנה ברורה מבואר [כמדומה בשם הנו"ב] שאם יש סיבה חזקה לומר שלא היה בשעת הכתיבה, כגון שנוכל לסמוך על חזקת הסופר (או המגיה) שבודאי אם היה נקב זה היו תופסים הדבר, ויש להם חזקת כשרות, [או שמצורת החיתוך ניכר שקרה אחר הכתיבה] - יש להקל ולומר שאירע הדבר אחר כן. (אבל אם יהא ספק שקול, יש להחמיר בספק של תורה)

איך להתאים פסק זה למציאות - תלוי בעיני המורה, האם מכיר את הסופר שיש לו חזקת כשרות וכו

Saturday, January 28, 2017

מזוזה מנוקדת

קיי"ל ספר תורה מנוקד פסול [יו"ד סי' רעד] האם הדין שוה למזוזה ותפלין
מסברא נראה שכן

האם מישהו יודע איזה ספרים מדברים על זה

Please Help

http://community.digitalboutique.co.il/globerman/en/

R' Sholem was a member of this Forum, any assistance would  be appreciated.

Saturday, January 21, 2017

What is better?

I have a customer with a shel yad (Rabeinu Tam) approx age 40 years, which has cracking on the end where the parsha begins being rolled. The ink is weak along a cluster of creases which exist at the far left edge of the parshiyos (in this case shema parsha). It's unlikely that even if I go over it, that it will be strong long term and will likely continue to crack. The Rosh parshiyos and the first three of the yad parshiyos seem solid and I'm not worried about them.

Do I:

1) Fix as best as possible even though it will likely continue to deteriorate as the ink is quite brittle in that section?

2) Replace the last 2 parshiyos (I have some newer ones of similar level from a sofer that had a psul in the first parsha. So it won't cost the customer anything and therefore expense is not a factor in this decision). Although I am confident this option will last longer, the disadvantage is that the yad will now consist of two pieces (glued together).

Which option is preferred?

My gut tells me to change because it is not a financial expense to the customer and there is no chashash of psul. However if I leave it and the ink continues to crack we have a potential possibility that they could become posul.
Saturday, January 7, 2017

Baruch Dayan Ho'emes

It is with great shock and sadness that I wish to share the news of the untimely passing of Harav Hagoan R' Mordechai Friedlander, one of the top Rabbonim in Sta"m and Moreh Tzedek of the Vaad Mishmeres Stam ( Yerushalayim) and Badatz Eida Hacharedis.

Besides for being a giant posek and a top class Moreh Horoeh, Rav Friedlander had the ability to connect to thousands of talmidim with his approachable and warm demeanour, and his fluency in Hebrew, Yiddish and English meant that sofrim from all nationalities and backgrounds were able to have a shprach with him. He was often quoted on this forum.

This is an enormous loss for us all and he will be greatly missed by the Sta"m community. We wish his family much comfort and Besuros Tovos to all.

Thursday, January 5, 2017

The Aron Kodesh staying open during the entire Hakafos of a hachnasos sefer torah.

Does anyone know a source or reason why the Aron Kodesh stays open during the entire hakafos for a Hachnasos Sefer Torah? 
Is this the correct minhag? This is what I have seen by all the places that I have been to.

It seems that since the Aron Kodesh is emptied out from all its Sifrei Torah there is no issue of disrespect. (That is why we do not keep the Aron Kodesh open on other occasions since there are other Sifrei Torah inside and it would be disrespectful to leave it open.) However, this still does not explain why we  דוקא leave open the Aron Kodesh.


Tuesday, January 3, 2017

Beis Yosef tzadik, Sometimes presents like this in cheap stam

This is just a sketch but it is not uncommon to see this type of tzurah and doesn't seem to bother too many people. Is it OK?Wednesday, December 28, 2016

Zichron Eliyahu

B"H

Does anyone know where the sefer Zichron Eliyahu זכרון אליהו on Hilchos Tefillin is sold? Is the new version now in print?

Freiliche Chanukah,

Tuesday, December 27, 2016

Batim macher in Brooklyn willing to accomodate visitors?

A frum woman who is a family friend is doing a master's degree in ritual objects, and, for a project, would like to observe and document the process of making peshutim batim.  Does anyone know of a batim macher in Brooklyn that would be open to this?

Thanks, and a freilikhn Chanukah!

Monday, December 19, 2016

fixing short letter according to m"b

I am not clear if this biur halacha allows to fix only a nifsak that top is less then shiur or also a letter that was written with a yerech less than melo os.

Thursday, December 15, 2016

מלא אות קטנה REISH

MY THOUGHTS ON THIS REISH

M''B WRITES IN SIMAN 36 REISH :
ויריכה יהיה קצר
ואם עשה רגל הריש קצר כמו יוד די בזה בדיעבד 
WE ALL REMEMBER MB 32/44
:מלא אות קטנה היינו יוד ובקוץ התחתון שלו  
(הקול סופרים  באות ד לכאורה חולק  שהרי מסביר או"ק  היינו עובי קולמס
יד אפרים לומד שבמלא או"ק צריך תינוק והמ"ב מביאו  בדף 88 ביאור הלכה  ד"ה כשר וחולק עליו
NOW THE QUESTION IS:
 A REGEL  REISH SHOULDN'T BE TOO FULL KULMUSIM
SIZE OF YUD IS LARGER THEN KULMUS-PROBABLY KULMUS AND HALF

IS IT POSSIBLE THAT ONE AND A HALF KULMUSIM IS BDIEVED BUT ITS SUPPOSED TO BE SHORTER THAN 2 KULMUSIM.

THREE EXPLANATIONS:

1)the word bdieved means should be longer but not that the os is bdieved after the fact
2)can we explain רגל הריש קצר כמו"רגל" היוד
3)can we explain יריכה יהיה קצר" מגגה"כדי 

ACCORDING TO 1 KOSHER
ACCORDING TO 2 LECHATCHILA
ACCORDING TO 3 KOSHER BDIEVED
ACCORDING TO YAD EFRAIM -SHALAS TINOK
ומי שרוצה להחמיר כיד אפרים וגם המ"ב  צריך לעשות שני קולמוסים מצומצמים
Wednesday, December 14, 2016

VANISHED TORA

This  24 cm sefer torah vanished while being transported by sofer to USA this past summer. Lets leave the exact investigation to the experts,however if anybody is offered this sefer or is called in to do a siyum or has any idea as to the whereabouts please contact me
thesofer@yahoo.com

Too close?

Full situation: in the last line, as I finished the line, I realized I had forgotten the Yud of Veyehi. I thought I had enough space to add but now I'm afraid it's too close to Mimochoras.

1) is it ok as it is?
2) if it's not, how can I fix it? If I make the Mem of mimochoras smaller is it Chok tochos ?
3) I welcome any other comments on the writing

YK

Monday, December 12, 2016

shiur of kuba/zanav

This is primarily directed to Rav Moshe.

I've seen a number of times that you refer to an os gedola as the shiur for kuba/zanav. I'm aware of Rav Elyashiv's opinion that the shiur is an os ketana (width of a Vav/Yud) and The Shevet Halevi (chelek 2 siman 155) writes that the shiur is a word (which word?) and then he says, "and less than a full word tzarich le'ayen ledina, nevertheless the width of a Vav or Yud certainly doesn't pasel". (Based on this, more than a Vav/Yud (which is less than an os gedola) may be the shiur.)
What is the source for an os gedola?

Thursday, December 8, 2016

Supposedly Stuma

I don't have a relationship with the sofer so I don't know if this is a fluke or if he and those who've been checking his parshios have overlooked it. He's been writing for decades. We sometimes lose sight of the bigger picture when focusing on individual letters/the smallest details so it's important we remember make sure the spacing is correct, the shiur parshios have the correct shiurim and that ends of lines don't form kuba/zanav. I've often found issues with these even by very good sofrim.

Monday, December 5, 2016

Hello,

I received an order for a custom 11 line Megillah, it is for an Adom Chashuv and the person who is buying it for him wants "all" the Hiddurim.

He also wants the ksav to be very large since it is for an older person so about 1.6mm or 1.8mm per line.

When I called my Klaf contact to order the special sizing he mentioned that there is a new tikkun from R' Chinagel on the 11 line Megillah that is more Mehudar. Basically, the columns are much narrower and therefore they are taller than wider so it is more Mehudar.

I never heard of this extra Hiddur so I called R' Chinagel and he told me that the Hiddur is basically because it is easier to Lein from a narrower column and also that the word "Amudim" means standing (taller than wider), and the regular Tikkun for 11 lines is wider than taller so it isn't really called Amudim.

I got my hands on some pages of this Tikkun and I am not so crazy about it, maybe I am just used to typical 11 line Megillah layout but these new columns look strange to me.

Did anyone hear of this Hiddur before? Is it worth writing with this new Tikkun since my customer wants all the Hiddurim even if it may compromise a bit on the beauty of the layout?

Here are the first two pages of the Tikkun:Thursday, December 1, 2016

יו"ד - עוקץ שמאל כמעט יורד כמו רגל ימין

היו"ד [השניה ב'עיניך'] עוקץ שמאל כמעט שוה באורך לרגל ימין הקצרה - 
נראה לי שזו כשרה כי הרגל ועוקץ קצרים ביותר, ושום תינוק לא יטעה בה לקרותה חי"ת. וראוי לתקן צורתה, ע"י הוספת מעט דיו להאריך מעט את רגל ימין. [אבל רק מעט, לא הרבה שלא תהא בעיה של שיעור ו'].

Saturday, November 26, 2016

Sayros of Egel for Tefillin

A Gutte Voch,

Despite it being  better to use sayros (hairs) from davka an egel (calf) when wrapping tefillin parshiyos, most sofrim I know use from an older cow  because the egel hairs are generally too short to wrap around properly (esp by vehoya im shamoah where the sayros must be long to extend externally).

I have recently been told about a species of calf that have longer tails despite being very young and this is ideal for a sofer to use when wrapping tefillin. Can anyone provide more info on this? Does anyone know where such tails can be obtained?

Thanks

Tuesday, November 22, 2016

Avak Retzuos

Using a guest account to post this question. My email is RebYonason@gmail.com. Thank you.

My new all black retzuos have lots of visible particles that come off every day (first time using all black and realizing this makes the particles much more noticeable) It's been 7 months since I bought them new but they keep shedding little pieces. I place a new piece of paper down when I take them out every day and the black dust falls off every time. I have to keep putting the paper with the tefillin dust in shaimos all the time. I've tried going over the retzuos many times with cloth to collect all the loose pieces but it doesn't seem to stop it at all, and it in fact ends up just rubbing away some of the ink on the flat shiny side.

How do I stop this issue? Are there any shitas to rely on that once the particles leave the tefillin they are no longer kadosh?

Right now the best I can do is to say "asey docheh lo sasei" in terms of being m'kayem the mitzvah while any particles fall into non-clean places. And any particles I can't catch on the paper that I end up stepping on even after taking off the tefillin (when I can no longer use asey doche lo sasey) is a davar she'eino miskavein which applies on kol haTorah kula (not just Shabbos) and also the tefillin dust is buttle b'rov of what dust is to be found and kicked about in general etc (and not put into shaimos).

Thank you for any advice.

Sunday, November 20, 2016

סי' ל"ב סט"ז ביאו"ה ד"ה כשנכתב בכשרות

סעיף ט"ז
ביאו"ה ד"ה כשנכתב בכשרות
מדבריו עולה דדוקא משום דנקטינן כדה"ח דנגיעה לאחר הכתיבה פוסלת רק מספיקא דדינא לכן אין מוציאין ס"ת אחרת בנמצא בשעת הקריאה. אבל אם היינו סוברים כדבר משה דס"ל דנגיעה אפי' לאחר הכתיבה פסול מודאי לכו"ע אז היינו מוציאין אחרת. ובאמת צ"ע. דלפי"ז יוצא דבנגעה לאחר גמר שיעור האות קודם שסילק ידיו - דגם לתי' השני שבב"י פסול דחשוב כשעת הכתיבה עדיין כל זמן שלא סילק ידיו - צריך להוציא אחרת. אבל בסי' קמ"ג כ' להדיא דמדמכשיר הרשב"א "נגיעה למטה" (והוא מהירושלמי דמכשיר בנגיעה לאחר שגמר צורתו אפי' קודם שסילק ידו) לכן אין מוציאין אחרת בכה"ג - אע"פ דב' תירוצי הב"י מודים בזה דפסול. ולפי"ז, אפי' אם היינו סוברים כדבר משה דב' תירוצי הב"י פוסלים נגיעה לאחר הכתיבה, מ"מ מדהכשיר הרשב"א יש לנו לצרפו לס"ס ולא להוציא אחרת. וא"כ יוצא דאין שום נ"מ למעשה אי פוסלין נגיעה לאחר הכתיבה מספק או בתורת ודאי. וצ"ע.

ואבקש מהקוראים להעיר בזה.

Tuesday, November 15, 2016

Kuba / Zanav by tefillin

I'm not sure if we've discussed this before but do the halachos of Kuba / Zanav also apply to Tefillin? I know there are some that say it does, but what is the halacha lemaysa?

Thursday, November 10, 2016

שאלה על רי"ש

האם הרי"ש הזו מועיל בה שאלת תינוק ותיקון, או לא?

Stuma Taz - more than 9 Yudin, how much more?

We require 9 Yudin plus a little more in order to represent the 8 chut hasaara spaces between each Yud. How much more?

What are the opinions of the poskim?

Tuesday, November 8, 2016

REB HERSHH SOFER ZY"A -LONG VAVS

Rabbi Winer felt that a tinok helps  for this zein why then can a tinok not help for the vav in the following post?
ברייתא
: לא יעשה ואוין יודין יודין ואוין
לא יעשה זיינין  נונין נונין זיינין

Sunday, November 6, 2016

קובץ עץ חיים באבוב

Does anyone have them? They often have articles on STaM. I'm particularly interested in #11 page 332.

Tuesday, November 1, 2016

Yalkut Tzuras Haotiyos

Is the sefer Yalkut Tzuras Haotiyos ()Vaad Mishmeres Stam, 1983) still available?
Thanks for suggestions.

Saturday, October 29, 2016

I never really understood this

In the Mishnah Brurah by ois daled, it is written that the protrusion on the back of the top left of the daled is only lechatchillah le ksivah and a square corner is enough halachically to render it kosher.

By a reish however, many poskim hold that even if it is a square corner on the top right (instead of being round), it is not possul but rather a shailos tinok (see mishnas hasofer). A tinok will inevitably read it as a reish, even with a perfectly square corner) because he is used to the daled protruding on the top right.

So is this the only case in Sta"m where one tzurah can potentially be Kosher for two different letters? And how is such a phenomenon possible?


Wednesday, October 26, 2016

Thursday, October 13, 2016

atzei chaim kalil

http://jerusalemyarmulka.com/Product.aspx?CategoryId=36&ProductId=1308

did anybody try these?
I heard the ball bearings imside make it heavy

Sunday, October 9, 2016

Quick question

If someone brings tefillin for checking and I see the retzuos are cracked or have white marks and subsequently possul, do I need to tell them to put on tefillin again if it is still before shkiyah? (Or can we rely on the more lenient opinions?)

Monday, September 26, 2016

Hay from hu


Given that it's a Sephardic ksav it has me a bit more worried than usual (sdfradi ksav has straighter right regel in a kuf)

Thursday, September 22, 2016

Torah should be commissioned from only clean source. Story with the Bal Shem Tov

The Money to Purchase a Sefer Torah should come from a Clean Source
The money used to commission a sefer torah should not have any doubt of gezel (theft) or come from any other unscrupulous places.[1]
[1] Lev Chayim 2:167 ois 44 sif katan 15. There it also cites a story of a community that the sefer torah would always be found to have a mistake in it, even after fixing it a different mistake would be found afterwards. The matter was told to the Bal Shem Tov and he said that the torah was written with money from an unscrupulous place and therefore it will never be able to be kosher.

Wednesday, September 21, 2016

Orel retzuos

Do you have experience with them? Are you happy with the quality? Do you find them to be soft? thin/thick?

Do you know anything about the machshirim (2 runs) - Rabbi Sheikovitz in Italy or Rav Hillel Weinberger (Satmar dayan) in New York?

The retzuos under Rav Weinberger are the same or more than those under the Edah. I'm not aware of any halachic advantage so unless there's good reason, I'd rather stick with the Edah, as it's a strong selling point plus it's known that they're experts in retzuos and their supervision is thorough. Your thoughts?

זיי"ן או נו"ן פשוטה

הז' של זבח יוצא ממנה קוץ כלפי מטה -  נראה לי שמועיל שאלת תינוק כאן [בגלל שיש להבחין בין עובי הירך וקוץ] ואם יקראנה ז' מותר למחוק קוץ זה
זה דעתי, ואני יודע שיש רבנים שליט"א אחרים - שיש להם דעה אחרת בנידון

Saturday, September 17, 2016

2 Mezuzahs, same problem - Mistake or another minhag

I was given 2 Mezuzahs from one client to inspect both Uvishearechas finish at end of the line.

I was wondering if maybe theres a shita that holds a minhag to do this other than Shitas HoRambam where a parsha ends as a parsha psucha with under 9 yudin.  Its been a long time since I learned Keset Hasofer.

Can anyone share if you've ever encountered such an issue and are these Kosher lechatchila or B'Dieved?


Friday, September 16, 2016


I have been asked to make a presentation and have kids try to write. Dyo stains. is there a water soluble washable  ink that I can use instead?
Thanks,
YW

Sunday, September 11, 2016

Friday, September 9, 2016

Saturday, September 3, 2016

Ellul Checking Incentive

As a bonus service for those who check their Tefillin and Mezuzos with me during the month of Ellul, I am offering an additional service whereby I send a scan of their parshiyos to Mishmeres Stam for a complimentary computer check. Mishmeres Stam has very reasonable rates for this service and they have the report emailed back to me in a few hours.

I forward the customer the report and the following email. I have done this for my pre-Ellul "early bird" customers and found it is very much appreciated by people.

Wishing everyone much success in their Ellul checking season.


Dear valued customer,

I am now offering  an additional (free) service for Ellul customers whereby a scan of your parshiyos brought in for checking is emailed to the head office of the Vaad Mishmeres Stam in Israel for analysis.  The report gets emailed back to me within a few hours for reference, with a list of any errors or potential concerns that require further scrutiny.

I have forwarded your report with this email.

Although I still manually check  your parshiyos locally as part of my checking service (and apply the necessary maintenance and repair when necessary), the advantage of the report from Israel is that their computer system has been proven  the most reliable available, and statistically has a higher chance of catching spelling errors such as missing or extra letters than a human examiner. So it’s one extra aspect that I feel adds to the maximum level of checking I strive to achieve.

It also means that a detailed image of your parshiyos is kept on the database of the Mishmeres Stam and can be referred to at any time by referencing the code at the top of their report.

If you have any questions about this feel free to call and discuss.