stamforum

stamforum
פורום בינלאומי לנושא סת"ם

Thursday, February 4, 2016

אות זיי"ן פסולה

הזיי"ן הזאת פסולה. הראש של הז' צ"ל עובר מב' הצדדים, וכאן אינה עוברת כמעט על צד ימין. וגם המעט שעוברת הוא בצורת עיגול שדומה לוי"ו
לכן יש לפסלה, ואין להתיר אפילו קריאת התינוק

Tuesday, February 2, 2016

למדי"ן פסולות - איפה היה המגיה?

 

פ"א מחודשת - מורידים עוקץ קצר מהגג, במקום הפ"א המחודשת של הכתיבה תמה [חילופים דחילופים ותמורות דתמורות..]
הפ"א של פן - המושב כמעט אינו מכסה הנקודה. אינו לכתחילה.
הנו"ן של נשבע - שאלת תינוק בגלל התוספת.
הלמדי"ן - הסופר שכח לעשות את המושב. איפה היה המגיה??????
לדעת המשנה ברורה הלמ"ד פסולה, ואי אפשר לתקנה במזוזה שלא כסדרן. אמנם דעת שו"ע רבינו נראה שאפשר להקל לתקנה.
אבל השאלה העיקרית נשארה: איה סופר ??? ואיה מגיה ???  (אולי זה הגהה ראשונה?!!)

Wednesday, January 27, 2016

Thursday, January 21, 2016

os zayin frequently problematic in cheaper STa"M

I see this shailo often in cheap stam:
Zayin from bechozek)...

Very often there will be no bottom right corner of the rosh. Sometimes it's just extends out to the right on a slight angle from the regel.

I find that a shailos tinok is not always apt because child will be deceived by the tagin and will not distinguish between an angular blita and a proper rosh.

How does the Olam deal with this shailo? And can a tinok relied upon here?

Monday, January 18, 2016

donating a sefer Torah and keeping the mitzva of kesivas sefer Torah

It is known that there are different opinions whether one fulfills the mitzvah of writing a sefer Torah when he is donating (and not only lending) it to a shul. According to the majority view, one has to own the sefer and through giving the sefer away he "looses" the mitzva.
I was told that Chassidim generally don't hold this way and are not makpid on lending the sefer only, because one fulfills the mitzvah this way as well. Could anybody help me to find the source for this opinion?

Thursday, January 14, 2016

Lefty

I'm looking to teach a lefty Kesiva, what sefer has the strokes clearly written out?

Special Megillah tikkunim

Hello all,
Does anyone have a tikkun for a 28-line Megillat Ester without the 10 B'nei Haman in their own 'amud?

In other words, a tikkun which conforms to the Chassam Sofer's p'sak (the Gr"a may be interpreted this way as well)

Tuesday, January 5, 2016

Questions in letters of a Mezuzot Help Needed

BS"D

Hi Sofrim, i have some pictures of letters in mezuzot that i want to know if those are ok, or make the mezuza pesula

thank you
12

3
4567


89


1011


1213


14


15

1617


1819


2021


2223


2425


26 (the bet, beshibtecha its ok??)


THANK YOU


Monday, January 4, 2016

redeemable by shailos tinok?

There was a gid on the klaf, which came away.

Now we have this. (beis of yeviecho)I think that little shpitz (protrusion) coming out of the gug (roof) is enough to save it, and it can still fall into the catagory of a " nifsak shenikkar lehedya" (which may be fixed if a child recognises the letter).

I was wondering what others think..


Thursday, December 31, 2015

Hide Glue

Does anyone know where I can get kosher hide glue in New York?

Thanks!

Tuesday, December 29, 2015

Tzade continued


In the above picture we can see a schematic of the traces a scribe must make in order to write the above letters.  If one notices carefully, the top YOD in the Tiberian Style is done with one swoop. The scribe comes down in a 33 degree angle and then folds back over his initial stroke. The same movement is done when writing the foot of the ALEF or the nose of the PEH.

A feather, due to it's greater flexibility is not well suited for this type of backwards movement which comes natural when writing with a reed.  It is this type of movement that causes the impression of the head protruding from both sides of the foot.  Our Rabbis described this shape as "Ke'ein YUD" i.e... similar to a letter YOD, but not quite.

Today, we have become hyper-literal in interpreting many of the written descriptions of what constitutes Ketav Ashurit left by our sages of old.  But the truth is that a single picture can be more telling than a thousand words.  

We are fortunate to live in a day and age when we can all see how Torah was written two thousand years ago, and how our script has changed through the ages. Many of these changes are due to differences in writing implements, geography, surrounding culture, and decisions made by our Rabbis.

For example, the Ketav Ashurit utilized in Ashkenaz during the 1200's is much different from that which we employ today as our Bet Yosef Ashkenaz standard.  You must know that in Christian Europe the quill-pen was the main scribal implement.  Likewise, the Gothic style of writing prevailed during the 13th Century general culture and found great expression in calligraphy as well as the arts and architecture in general.

The Ashkenaz Hebrew scribe was heavily influenced by this new style.  The pen was no longer held at a 33 degree angle.  Rather, it was held straight.  The horizontal strokes became very thick while the downward strokes became either very thin or broke into two separate "romboid" shaped downward strokes as seen on the descending part of the Tzade above.

There was no YOD in the Ashkenaz TZADE.  Rather, just like the ALEPH, it was flag shaped and facing to the right; similar to what we find in the Arizal TZADE.  All of the Sha'atnez Gez letters had an additional short concave stroke on the top left.  This is a Gothic style influenced decorative stroke called a SERIF that in essence lengthens the ROSH and gives it a more distinguished presence. Likewise, a tiny thin string (which we sometimes call TAG and/or KUTZ) curves downwards from the lower corner of the decorative Serif stroke.  This same decorative prickle or thorn is also added to the left bottom of the base. Please see the above 13th Century Ashkenaz TZADE to see what I mean.

Heaps of significance are attributed to these.  But this is just part of our folklore, and part of what makes us a special and unique people.  The bottom line is that, our ancestors utilized and were YOTZE with their STaM with scripts that varied from the norm of what we are accustomed to utilize today.

If Zvi wants to elongate the right head of all TZADES in his personal mezuzot, I believe that that is his his personal RESHUT and he will be YOTZE with them.  However, to do so for the wider OLAM would not be proper, as people expect certain standards that our Hakhamim have established for our own day and age.

Wednesday, December 23, 2015

Revising the letter צ

In Ktav בית יוסף  the right hand head of the letter צ is a Yod looking forward. In Ktav  הארי  this head is looking backwards. In ancient writings this head looks like the letter ז  so it has protrusions both forward and backwards.

I have a few mezuzot בית יוסף in which I want to add some ink and make the letters  צ  look like in the ancient writings.  Is it allowed? Or, is  there a problem of  שלא כסדרן  ?

Tuesday, December 22, 2015

dyo lonetzach for repairs

Someone I know recently had his tefillin checked. His tefillin are about 15 years old. The sofer who checked it said that the parshiyos were written with very thick ink, and as a result the ink was "breaking" along the folds of parshiyos shel rosh. He said while there was only one noticeable crack so far (which he repaired), he suggested changing the parshiyos, as they would always be high risk and susceptible to future cracking.

The person contacted me and asked me if I had any good parshiyos I could sell him. When he told me why he was changing his parshiyos, I suggested to him that he not change the parshiyos but rather go over the bruised ink with dyo lonetzach. This would ensure the ink will not crack again. Ideally, even to touch all the parts of letters situated on the folds of the shel rosh parsha. This exercise takes no more than 20 minutes and is extremely effective. Even if the thick ink does crack with time, the letters will never become possul because the upper layer of dyo lonetzach will never crack. This should increase the life of the parshiyos by many years and saves the customer paying the unnecessary cost of new parshiyos...

I find the above eitzah very effective and I hope that by sharing it, others can employ this method to their benefit and the benefit of their customers...

Thursday, December 17, 2015

Tuesday, December 15, 2015

מגלגלין .. וחוב על ידי חייב

 
השאלה היתה על הנו"ן שראשה נתעבה מחמת התגין, וכן ראש הוי"ו שבולט מעט לימין ואולי דומה לזיי"ן
 ואז שמו לב שיש בעיה חמורה הרבה יותר חסר אות בין עיניך

Thursday, December 10, 2015

NegiaI wrote the Ayin properly, then the Bet properly but then when I made the lower back Tag of the Beit I made the Negia.


Since the Ayin and Beit were written properly, except when writing the tag of the Beit, do I have to erase the whole Beit or just the Negia?

Thanks
YK

Monday, December 7, 2015

ARE NEW CHABAD SOFRIM CROSSING THE LINE

Since many shailos in the STa"M world are forwarded to Rabbi Greenfeld from Mishmeres STa"M He shared with me that he is lately very upset at the new chabad sofrim that are trying to copy every pletat kulmus from Reb Ruven ZaTZa"L:

סופרים חב"ד החדשים כותבים רגל דלי"ת ורגל ימין כמעט כרגל השמאלי של תי"ו, הם בפירוש נגד ההלכה 
יש תחת ידי פרשיות חב"ד עתיקות מאד, ואין בהם שום דמיון כלל כצורת רגל השני של התי"ו שעושים בימינו.


:
בס"ד
כבוד הסופר ר' ..............................הי"ו
הואיל וראיתי במשלוחי שאלותיך, ענינים הצריכים תיקון (כגון פסיעה ברגל ימין כמעט כמו רגל שמאל של אות תי"ו), וכן גם בשאר אותיותיך, אשר ע"כ טרחתי לשלוח לך כתב הסופר של אדה"ז שסידרו הדק היטב הרה"ג ר' משה ויינר שליט"א, וממנו תראה וכן תעשה לזכות הרבים.

Several Recent Findings...

Here are four issues found in a recent pair of tefillin.

1) white substance on some letters, probably from klaf when rolled up inside the batim.

2) Lamed of לאמר
 


3) The left zayin originally had no tagim. As the tag was added, this was done.


4) Mem of אתם

Thursday, December 3, 2015

כ"ף פשוטה דומה מעט לרי"ש

הכפי"ן רגלן קצרה מעט, ובתיבה 'מצוך' הראש רחב ודינה שאלת תינוק שמא תידמה בעיניו לרי"ש
ואכן התינוק קראה רי"ש

Monday, November 30, 2015

Halakha Berurah

Hi Eli,
Please find below an excerpt from Halakha Berurah detailing how the Parasha Setuma of Vehaya Im Shamoa' must be written for Sepharadim.  I have underlined below where he mentions that a space measuring at least 9 (large) letters should be left open at the beginning of the perasha.
Best regards,
Alberto

Sunday, November 29, 2015

sfardi stuma in tefillin

I often see sfardi Parshiyos with "Rambam" stuma for parshas vehoya im shemoa space less than 9 osiyos gedolos . If the shema goes until the end of the line but the sofer leaves more than 9 osiyos ketanos but less than 9 osiyos gedolos at the beginning of VI"S, what is the status of the parshiyos for sfardim (obviously for Ashkenazi it's fine).

Thanks

Thursday, November 26, 2015

negiya yud beis

I think the saving factors are that the yud is fat and short. I've seen many yud beis negiyos a lot worse...

I really can't see a tinok reading it as a mem. However I still feel shailos chochom is called for...

Monday, November 16, 2015

cleaning klaf of old S"T

I think someone once mentioned a chemical method of cleaning klaf of an older sefer without ruining the ksav. Does anyone know how this is done or have any other ideas?

Thanks