חסר העוקץ של האל"ף

I know sometimes I don't write clearly, so if you manage to understand what i wrote, could you please give your opinion if what i wrote makes sense or if i"m totally off base.
thanks in advance


בדעת קדושים אות א' כותב וז"ל: הב"י בסי' ל"ו כתב שהיו"ד שלמעלה באל"ף יהי' לה עוקץ למעלה והיו"ד שלמטה יהיה לה עוקץ למטה מצד שכן הוא תמונת [כל] יו"ד עם עוקץ למעלה. צל"ע כעת אם בחסרון באחד עוקצין הנ"ל יש חשש בדיעבד לר"ת שפירש קוצו של יו"ד היינו עוקץ שמאלי למטה, משא"כ בלא עוקץ שמאלי [ימני] למטה פשיטא דפסול דהו"ל כגולם, וכיון דקי"ל שכשנגע גוף היו"ד להקו באל"ף פסול משום שנעשה כגולם ואינו יו"ד אולי גם בלי עוקץ יש חשש עכ"ל    

ולכאורה דבריו צ"ע, מהו הפשט במה שכתב "משא"כ בלא עוקץ שמאלי למטה פשיטא דפסול דהו"ל כגולם, וכיון דקי"ל שכשנגע גוף היו"ד להקו באל"ף פסול משום שנעשה כגולם ואינו יו"ד אולי גם בלי עוקץ יש חשש", איך זה שאם חסר העוקץ שמאלי למטה פסול, יגרום שיהי' חשש פסול אם חסר העוקץ? 

 לכאורה יש לפרש שלפי ר"ת כמו שפסול אם חיסר העוקץ השמאלי למטה, כמו"כ פסול אם חיסר העוקץ העליון, אבל עדיין קשה לשונו "משא"כ בלא עוקץ שמאלי", מהו "משא"כ", הרי בזה מיירי לפנ"ז שאם חסר העוקץ השמאלי למטה (הקוצו של יו"ד) פסול? וגם קשה, למה הסתפק רק במקרה שחסר העוקץ העליון של היו"ד, ולא הסתפק במקרה שחיסר הקוץ דר"ת? האם אפשר להעלות על הדעת שלהדע"ק הי' פשיטא לי' שזה פסול, ולכן לא הסתפק בזה?

לכאורה יש לומר ש(גם) מפני קושיות אלו החליט המקדש מעט שיש כאן פליטת הקולמוס, ובמקום "משא"כ בלא עוקץ שמאלי" צ"ל "משא"כ בלא עוקץ ימני", ואז נוכל לפרש דבריו, שלפי ר"ת אם חסר קוצו של יו"ד (היינו עוקץ שמאלי למטה) זה פסול, אבל עדיין יש בו צורת אות, משא"כ בלא עוקץ ימני למטה פשיטא דפסול כי אין בו צורת אות, והו"ל כגולם, ומ"כיון דקי"ל שכשנגע גוף היו"ד להקו באל"ף פסול משום שנעשה כגולם", מוכח מזה שאם היו"ד של האל"ף הוא גולם זה פסול, ולכן מכיון שהיו"ד למטה הוא יו"ד ישרה (כמ"ש הבית אהרן) (ולא הפוכה) הרי העוקץ התחתון של יו"ד התחתון הוא במקום הרגל הימני של היו"ד, ואם חסר העוקץ הזה הרי הוא גולם ופסול,

אבל עדיין צ"ע (כמו שהקשה בספר הואיל משה סי' ה' אות יג), כי כל זה מסביר הספק בנוגע להעוקץ התחתון של יו"ד התחתון, אבל מזה שהדע"ק מביא מהב"י שצריך להיות שתי עוקצין א' למטה וא' למעלה, וגם ממה שכותב "צל"ע כעת אם בחסרון באחד עוקצין הנ"ל יש חשש בדיעבד", נראה שהספק שלו הוא גם במקרה  שחיסר רק העוקץ העליון של היו"ד העליון,(כי אם הוא מסתפק רק אם חיסר העוקץ התחתון של היו"ד התחתון  למה לו להביא שצריכים לכתוב עוקץ עליון ביו"ד העליון), וא"כ צ"ע מהו החשש לפסול אם חסר העוקץ העליון של היו"ד העליון, מצד זה שאם חסר העוקץ (הימני או השמאלי) דלמטה פסול ?

ואולי י"ל שצריכים לתקן הלשון בדע"ק (אבל לא כתיקונו של המקדש מעט דלעיל), ובמקום "משא"כ בלא עוקץ שמאלי למטה", צ"ל "משא"כ בלא עוקץ שמאלי למעלה, והיינו שס"ל להדע"ק שלפי ר"ת אם חסר קוצו של יו"ד (היינו עוקץ שמאלי למטה) זה פסול, אבל עדיין יש בו צורת אות, אבל אם חסר עוקץ העליון פסול מכיון שאין בו צורת אות, והו"ל כגולם, ומכיון שאם היו"ד של האל"ף הוא גולם זה פסול, לכן אם חסר העוקץ העליון של היו"ד העליון או אם חסר העוקץ התחתון של היו"ד תחתון שהיא יו"ד הפוכה (כמ"ש קול הרמ"ז) שהוא במקום העוקץ העליון של היו"ד העליון אולי יש חשש שזה פסול.  

Comments

 1. לכבוד הרב פרץ
  קשה מאוד להמציא שלפי ר"ת יש פסול בחסר עוקץ העליון של היו"ד, דבר שלא נזכר בפוסקים. אמנם קצת משמע ברא"ש (הל' ס"ת בצורות האותיות) שאפשר שקוצו של יו"ד הנזכר בגמרא הוא עוקץ העליון - כתרו של יו"ד. אך למה לייחס סברא זו לר"ת?
  ועוד שבטור אינו מזכיר עוקץ עליון זה שמעכב, אלא עוקץ תחתון דרבינו תם, משמע שלא ברור שאפילו לרא"ש יש עיכוב למסקנה בעוקץ העליון

  אם כבודו רוצה אכתוב פירוש קצת אחרת בספיקו של הדע"ק

  ReplyDelete
 2. I think I agree with reb moshe but without even both the oktzin I think most poskim today say its lechatchillah . this is what it says in the sefer kesivah tamah

  ReplyDelete
 3. reb moshe,
  I would like to hear how you understand the דע"ק.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 5. כוונת הדע"ק לא ללמוד מעוקץ שמאל של רבינו תם שגם ביו"ד האל"ף עוקץ שמאל של היו"ד שבה מעכב, כי היא קוץ דר"ת גם כן. אלא
  היות שלר"ת העוקץ שהוא רק תוספת לאות מעכב, משא"כ בלא עוקץ ימין כלומר הרגל הוא גולם [כלומר אינו אות כלל, ונפק"מ לענין תיקון שלא כסדרן כידוע], אך ללא עוקץ אינו גולם, אלא שפסול
  הרי שיש תוספות לגולם האות שג"כ מעכבין

  כמו כן באל"ף ודאי אי אפשר לומר שאל"ף שחסרה אחת העוקצין היא גולם, אבל שמא כשם שלר"ת ביו"ד העוקץ מעכב, ה"ה באל"ף שיש בה יודי"ן -עוקציה מעכבין, כל עוקץ שנזכר

  ReplyDelete
 6. thank you
  Acording to that, why does he say
  וכיון דקי"ל שכשנגע גוף היו"ד להקו באל"ף פסול משום שנעשה כגולם ואינו יו"ד?

  ReplyDelete
 7. נראה לי פירושו שכשם שביו"ד עצמה יש פיסול שהוא גולם כאשר חסר ירך ימין, ויש פיסול לבד בחיסרון עוקץ, כמו"כ לענין יו"ד האל"ף מאחר דמצינו פיסול בו שאם נגע בגוף היו"ד דנחשב לגולם ולא לאות, הוא הדין שיש סברא לפסול בחסרון עוקץ לבד כעין חסרון עוקץ ביו"ד לסברת ר"ת

  אני מקוה שפירשתי נכון את דבריו

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script