Posts

Showing posts from September 18, 2015

דברים מצויים בבתי תפילין

Image
החורים הללו רגילים בחריצי הבית ואינן פוסלים משום שהם אינם פוגעים בגופי הבתים. הרי נקב בבית עצמו היה פוסל, אבל כאן הנקב הוא לתוך החריץ. ובעצם רק החריץ מתרחב מעט הטעם שיש קצת שעושים כן, כדי להעביר את חוט התפירה שבין בית לבית בגובה מעט על פני שפת התיתורא. אמנם רוב העולם נוהגים להעביר את חוט התפירה למטה יותר, כך שאינה ניכרת כלל חסר קצת מעובי התיתורא - התפלין כשרות. אין דין ריבוע אלא בשפה העליונה והתחתונה של התיתורא ולא באמצעה כמובן מצוה והידור מצוה למלאותה שתיראה נאה ויפה