Posts

Showing posts from September 20, 2015

צד"י [ספרדי, אר"י] כעין עיי"ן

Image
הצד"י  - יו"ד ימני יוצא ממש ממקום הכפיפה - אם זה היה כתב ב"י, זה היה פסול שהיה נעשה עיי"ן ממש, כמבואר בפוסקים. אך בכתב האר"י יש מקום להקל בבעיה זו, ראה  פורום לנושאי סת"ם: צד"י כפופה - היו"ד דבוק בכיפוף מושבה ,  פורום לנושאי סת"ם: יו"ד הצד"י מחוברת למטה מדי מ"מ במקרה  דידן -  נראה לי להחמיר  ולפסול . ראה גם  פורום לנושאי סת"ם: ירך היו"ד דבוק למטה בצד"י הה"א  - יורד ממנה קוץ שכמעט סותם החלל, אם זה היה ממש סותם את החלל [ואין כוונתי שהיה נוגע הקוץ לנקודה התחתונה - דזה פשיטא דפסול כמבואר בכל הפוסקים. אלא אפילו עומד חוץ לנקודה מצד שמאל, מ"מ כל החלל היה סתום למסתכל מצד שמאל לאות, לתוך חלל הה"א] הרי זה פסול. שהרי אע"פ שאין הנקודה נוגעת לגג, מ"מ מבואר בגמרא שצריכה להיות חלל ופתח בין הנקודה לגג - ואין.

השוואת גובה גיד התפירה

Image
  גיד התפירה בולט על פני החריץ בגלל מילוי שיש בתוכו אין זה פוסל כלום, כי הריבוע נמדד מהסתכלות מלמעלה כלפי מטה, ושינוי הגבוה של הגיד אינו מעכב