Posts

Showing posts from October 11, 2015

פסקי ספר התרומה - צורת האותיות

מצאתי בדפוס חדש של ספר התרומה (הוצאת מכון ירושלים, תש"ע, עמודים תקלט, תקמד-ה) הוספות דינים בכמה מצורות האותיות, שאינם כתובים בספר התרומה המצוי. והעתקתים כאן מתוך הספר, בהוספת הערות - מה שנראה פירוש דבריו. [יש להעיר דאף אחד מהראשונים, אינו מזכיר כלל דברי בעל התרומה בצורות האותיות. הראשון שמזכיר [ורק מהאותיות שבדפוס ישן] הוא הבית יוסף. אע"פ שנראה שבעל הגהות מיימוניות העתיק רוב דבריו מס' התרומה]. *** ו  צריך שלא ימשוך ראשה של וא"ו מעט למטה, כדי שלא יהיו נראות כמו זי"ן, כמו שמצינו בפרק הבונה, דקתני שלא יעשה ביתי"ן כפי"ן: [ ז ] צריך לעשות ראש של זי"ן עב, ושלא יאריך לה רגל שלמטה, כדי שלא יהא נראית נו"ן פשוטה: נ ן  נו"ן כפופה נו"ן פשוטה. וצריך שיהא הנו"ן פשוטה ארוכה, כדי שלא תהא נראית כזי"ן: ס ע  סמ"ך צריך להיות סתומה מכל צדדיה כמו המ"ם. ויש הפרש בין זו לזו, שהסמ"ך עגולה מלמטה ומאחוריה, ולא המ"ם שהיא רחבה מלמטה: פ ף  צריך להיות הפשוטה ארוכה ועגולה, ושלא יהא מחובר הנקודה שבתוכה, שלא