Posts

Showing posts from April, 2016

קוים משוכים בשוה

Image
מבואר בשו"ע שיוד"י האלפי"ן שיני"ן וצדי"ן וכיוצא בהן, אם היו מדובקים לגג או לצואר האות [ונעשו קו משוך בשוה - גולם, ולא נקודה כעין יו"ד] הרי זה פסול, משום שינוי בצורת האות. נראה פשוט, שאם רוב הניכר של היו"ד מדובק, ואין ראשו בולט אלא מעט, חשיב גולם ופסול [עד שיתקן]. ולא מועיל המעט שעודף להיחשב כראש היו"ד, דלא מצאנו הראש שיהא טפל ובטל כ"כ במיעוטו לגבי רגל עבה ושמן.

חוות דעת על מזוזה

Image
נשאלתי האם מזוזה זו היא כשרה ומהודרת, (והאם זו כתב חב"ד) או לא? נראה לי שאין כתב זה מהודר, ויש בו חששות לפי ההלכה אפילו לפסול. ואין צריך לומר שאין זה צורת כתב המיוחס בדיוק צורת האותיות. ואפרט להלן הערות שיש על חלק מצורות האותיות שבמזוזה זו. רגלי ימין של ה"א ותי"ו  - כפופים מדי לאחור [לצד ימין], ובתי"ו נראה כשתי רגלים כפופות. ובה"א כרגל כפופה לאחור. יש בזה שאלה חמורה של שינוי צורת האות, ובתי"ו  יש פוסלים  (שו"ת שבט הלוי) ועכ"פ אין זה צורתן לכתחילה. ראה מה שכתבתי  פורום לנושאי סת"ם: רגל ימין של תי"ו ורגלי חי"ת וזיי"ן - כפופות כעין מושב נו"ן ואין זה עיקום (וכפיפה מעט) שבירך המצוי בכתב [המיוחס של חב"ד] ר' ראובן, שהוא עדין הרבה מזה המצוייר כאן (וזוית שבירת הירך - הוא כלפי פנים דוקא, ומעט). הרגלים כאן גסות ועבות ביותר – וזה שינוי מהמקובל שרגלי האותיות ד' ה' ות' של ימין יהיו עדינות ודקות, ויש להקפיד בדבר זה לכתחילה. רגל הד' הרבתי כפופה לאחור יותר מדי  - אני בעצמי חושש כאן לשינוי בצורתה והיי

Wishing everyone a kosher and freilichen Pesach!

Image
Wishing all members and readers of this forum a Chag Kosher V'sameyach and much continued success in all aspects of their avodas hakodesh!

"Pitzua Dakka" Dilemma

I am in the process of organising a sefer Torah for a family who's patriarch recently passed away. The extended family wants to commission a sefer in his memory, to be shared by the various children and grandchildren, and used at family simchos and the like. The sefer would be housed at different shuls for different periods. They chose to have the sefer written in Ksav Arizal, since most of the family is Chasidish. (Some are Chabad Chassidim, some are Gerer Chassidim, and some are non Chassidic (but they don't mind Arizal). But the real issue of contention is if the "pitzuei DAKKAH" should be written with a Hey (the way most write it today) or an Aleph (the way Chabad (and Temanim) write it. Years ago, this would likely have been less of an issue as this matter has definitely grown more contentious and political (on both sides) in recent history. The Chabad Shul attended by some family members would not likely use the sefer if it was written with a Hay. Converse

Storing a ST

What is the best humidity to store a Sefer Torah?

How I would fix the problematic stumah Taz posted last Friday

Image
Following Y.Y.'s request, I spent a few minutes and printed out the problematic Taz posted last week (The space left was too small to fit 9 yudin b'tziruf). I  amended it with a pencil to show how I would add ink to certain letters to create a space of 9 yudin btziruf (combined). It would thus be kosher after repair. Before: After: A few points: 1) It was a bit clumsy doing it with pencil (a rapidograph would have been easier but the ink bled as soon as it came in contact with the paper I was using (hence the mechikah by the taf). 2) At no point during the repair was there a shinuy tzurah or panim chadashos. (it meant thickening the vavs from the bottom up, and doing some letters, such as the taf in stages, ensuring that at least a fraction of the bottom left regel remained exposed. 3) Frankly, before attempting such a tikkun it would be wise to photocopy the parsha and plan the tikun by sketching it in with pencil first. Once you are satisfied with the result

דין ריוח פתוחות וסתומות בשל יד - בקלפים נפרדים

האם   תפלין של יד שאין בהם ריוח פרשיות [פתוחה או סתומה] כדין, מועיל לחתכן לד' פרשיות נפרדות, ותתכשרנה? שהרי תפלין של יד מד' קלפים כשרה בדיעבד, ובתפלין של ראש מבואר בשוע"ר [סי' לב סעיף נד, בשם המגן אברהם] שאין קפידא מהדין בריוח פרשיות כי הם בד' קלפים נפרדים. א"כ שמא גם בשל יד אם נחתוך קלף היד לד' פרשיות נפרדות, לא יעכב בהן דיני פרשה פו"ס? נראה לי פשוט שלא מועיל. דדין פו"ס מעכב בשל יד, לא משום שהם באמת [במציאות] על קלף אחד, אלא משום שדינן של הד' פרשיות בשל יד להיות בקלף אחד, וגם אם הם בקלפים פרודות זה מזה, הרי הן  נחשבות כמדובקות יחד , וצריכין להיות  ראויין  לריוח הפרשיות כדינן. אבל אם אין הרווחים כדינן, הרי אינן ראויות כלל לידבק יחד. ונראה לי שזה הטעם שאנו מקפידים להניח תפלין יד של ר"ת, דלכאורה מכיון שאפשר לחתוך הקלפים זה מזה, הרי אם יחתוך פרשיות שמע ווהיה א"ש, לא יהא שום חילוק בתפלין של יד בין רש"י ור"ת. במלים אחרות: גם אם הקלפים מחולקים, הרי הן נחשבין מאוחדים יחד, ולכן צריך להניח של יד רש"י ור"ת, כי א