על מצות בדיקת תפילין בזמנינו


Bedika

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

The different ways of forming the"Hefsek Parshas Stuma" in tefillin parshiyos.