חי"ת שרגל שמאל כפופה מעט כעין תי"ו

לחי"ת ברגל שמאל יש בליטה או כפיפה מועטת, והיא קצת מתדמה לכעין תי"ו
נראה לי שמעיקר הדין יש להכשירה כי היא אינה דומה לת' משום החטוטרת שבה, ומכיון שהיא יותר דומה לחי"ת, היא כשרה
אבל מדין "כתיבה תמה" יתכן שהאות פסולה משום שנדמית קצת לאחרת, ולכן יש לשאול תינוק
אם כן קודם ירגילו היטב התינוק בחיתי"ן שבכתב זה, ושאר אותיותיה כגון תוי"ן נוני"ן וזייני"ן, ושוב לשאול תינוק, אם יקראנו חי"ת אזי היא כשרה. וכמובן מצוה לתקן את הירך בהוספת דיו כדי ליישרה

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Not a "khaf"