Posts

Showing posts from February 2, 2016

למדי"ן פסולות - איפה היה המגיה?

Image
  פ"א מחודשת - מורידים עוקץ קצר מהגג, במקום הפ"א המחודשת של הכתיבה תמה [חילופים דחילופים ותמורות דתמורות..] הפ"א של פן - המושב כמעט אינו מכסה הנקודה. אינו לכתחילה. הנו"ן של נשבע - שאלת תינוק בגלל התוספת. הלמדי"ן - הסופר שכח לעשות את המושב. איפה היה המגיה?????? לדעת המשנה ברורה הלמ"ד פסולה, ואי אפשר לתקנה במזוזה שלא כסדרן. אמנם דעת שו"ע רבינו נראה שאפשר להקל לתקנה. אבל השאלה העיקרית נשארה: איה סופר ??? ואיה מגיה ???  (אולי זה הגהה ראשונה?!!)