Posts

Showing posts from April 24, 2016

קוים משוכים בשוה

Image
מבואר בשו"ע שיוד"י האלפי"ן שיני"ן וצדי"ן וכיוצא בהן, אם היו מדובקים לגג או לצואר האות [ונעשו קו משוך בשוה - גולם, ולא נקודה כעין יו"ד] הרי זה פסול, משום שינוי בצורת האות. נראה פשוט, שאם רוב הניכר של היו"ד מדובק, ואין ראשו בולט אלא מעט, חשיב גולם ופסול [עד שיתקן]. ולא מועיל המעט שעודף להיחשב כראש היו"ד, דלא מצאנו הראש שיהא טפל ובטל כ"כ במיעוטו לגבי רגל עבה ושמן.

חוות דעת על מזוזה

Image
נשאלתי האם מזוזה זו היא כשרה ומהודרת, (והאם זו כתב חב"ד) או לא? נראה לי שאין כתב זה מהודר, ויש בו חששות לפי ההלכה אפילו לפסול. ואין צריך לומר שאין זה צורת כתב המיוחס בדיוק צורת האותיות. ואפרט להלן הערות שיש על חלק מצורות האותיות שבמזוזה זו. רגלי ימין של ה"א ותי"ו  - כפופים מדי לאחור [לצד ימין], ובתי"ו נראה כשתי רגלים כפופות. ובה"א כרגל כפופה לאחור. יש בזה שאלה חמורה של שינוי צורת האות, ובתי"ו  יש פוסלים  (שו"ת שבט הלוי) ועכ"פ אין זה צורתן לכתחילה. ראה מה שכתבתי  פורום לנושאי סת"ם: רגל ימין של תי"ו ורגלי חי"ת וזיי"ן - כפופות כעין מושב נו"ן ואין זה עיקום (וכפיפה מעט) שבירך המצוי בכתב [המיוחס של חב"ד] ר' ראובן, שהוא עדין הרבה מזה המצוייר כאן (וזוית שבירת הירך - הוא כלפי פנים דוקא, ומעט). הרגלים כאן גסות ועבות ביותר – וזה שינוי מהמקובל שרגלי האותיות ד' ה' ות' של ימין יהיו עדינות ודקות, ויש להקפיד בדבר זה לכתחילה. רגל הד' הרבתי כפופה לאחור יותר מדי  - אני בעצמי חושש כאן לשינוי בצורתה והיי