Posts

Showing posts from November 7, 2016

וי"ו ארוכה פסולה

Image
הו' הזה הוא נו"ן פשוטה ממש, ופסולה

מזוזה בנשים

http://themezuza.blogspot.com/2016/11/blog-post.html