מזוזה מנוקדת

קיי"ל ספר תורה מנוקד פסול [יו"ד סי' רעד] האם הדין שוה למזוזה ותפלין
מסברא נראה שכן

האם מישהו יודע איזה ספרים מדברים על זה

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Ink, Kosher vs. non-Kosher