מזוזה מנוקדת

קיי"ל ספר תורה מנוקד פסול [יו"ד סי' רעד] האם הדין שוה למזוזה ותפלין
מסברא נראה שכן

האם מישהו יודע איזה ספרים מדברים על זה

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script