שאלה בקידוש הכתיבה

שאלה:  סופר התחיל ס"ת חדש ושכח אות במילה בראשית, וקודם כתיבה אמר [שהוא כותב] 'לשם קדושה' וכן האזכרות 'לשם קדושה'. ושלח למחוק את השורה הראשונה שכתב, וכאשר חזר לכתוב שוב מחדש לא הזכיר [שוב] 'לשם קדושה'.
האם אמירתו הראשונה הועילה או דילמא כיון שמחק הכל חשיב ככותב עכשיו ספר חדש, וכיון שעכשיו לא קידש - כל מה שכתב בפעם השניה פסול?

תשובה:  לענ"ד לא הועילה אמירתו הראשונה אלא היא בטלה, והיה צריך לקדש הכתיבה פעם שניה, ומכיון שלא עשה כן הרי זה פסול.
הרי זה דומה להפסק בין ברכה לתחילת עשיית מצוה, שהפסיד הברכה. משא"כ לאחר שהתחיל תחילת המצוה הרי כבר חלה הברכה, ואע"פ שהפסיק באמצע עשייתו עדיין הברכה תקפה.

Comments

 1. אולי אין זה דומה אלא למי שבירך על השחיטה ושחיטתו הראשונה נפסלה. האם נאמר שעדיין לא התחיל במצוה

  ReplyDelete
 2. I dont understand: the third word is Hashems name. So its impossible to erase the whole line.

  Secondly, if he erased the whole word Bereishis - he did it so the Sefer could be nicer. (Otherwise why would he erase the Beis). It would be like someone who is mafsik between bracha and mitzva for something that relates to the mitzva.

  Finally, and this is related to the above point: the kavana doesnt go on the actual words. Those are mekudash through reciting them them as one writes via the hevel hapeh. The kavana is on the action of writing. Accordingly - its completely not comparable to a birchas hamitzva.

  ReplyDelete
 3. כך היתה השאלה - שהיה טעות ומחקו השורה הראשונה. איך בדיוק עשו [או שזה היה קילוף, או שהסופר דילג השמות ורק כתב החולין] איני יודע

  לעצם הענין היות שבטל לגמרי מעשה הראשון ואין כאן ספר כלל, [וברור שעשו את המחיקה במקום אחר והיה הפסק רב ביניהם] אני חושב שזה דומה להפסק בין ברכה לעשיית מצוה

  ואין "קידוש הכתיבה" רק ענין כוונה גרידא, אלא דיבור המקדש ופעולה, וכאן היא חסרה

  ReplyDelete
 4. Was everything that was written originally erased, or some words remained?

  ReplyDelete
 5. everything - [only the first line of the sefer was written]

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

תיבה מיותרת במזוזה