ראש הלמ"ד נכנסת לחללה של דלי"ת

עוקץ הל' נכנס לד'. יש לשאול תינוק בכיסוי כל החלק שתחת לרגל ימין של הד', אם יכירנה כד' יש להכשיר (וראוי לכתחילה למחוק מעט מאורך רגל ימין של הד'. כדי להמעיט כניסת ראש הל' לחללה. הרגל בלאו הכי דהויה וצריכה תיקון)
ואם תינוק יקראנה ה' אז הד' פסולה וחייבת תיקון [בספר תורה שמועיל תיקון שלא כסדרן]. ויש למחוק את כל
 רגל הימין ולחזור ולכתבה קצרה מעט, כדי שראש הל' לא יהא בחללה (כמה שאפשר

פשוט שא"א למחוק מראש הל' - כי הוא שייך לשם קדוש. אמנם מכיון שצואר הל' דהוי ובלאו הכי יש להוסיף עליו דיו, ואפשר בכך להרחיב מעט את ראש הצואר בצד התחתון שלו כלפי למטה, כדי שעיקר הראש לא יהא כלל בחלל הדלי"ת

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

תיבה מיותרת במזוזה