צד"י פשוטה שאינה יורדת מתחת לשיטה

מה דין הצ' פשוטה הזאת?
לכאורה אין בה פסלות, מכיון שיש בה צורה נכונה, אע"פ שאינה יורדת מהשיטה.
בלי קשר להאם יורדת מהשיטה או לא - יש אומרים שהיא פסולה כי היא בעצם מין עיי"ן הפוכה. זה לא נראה לי נכון.

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

The different ways of forming the"Hefsek Parshas Stuma" in tefillin parshiyos.