קרע גדול במעברתא

אמנם איני זוכר שיש דין מפורש בקרע המעברתא, מ"מ נראה שאין להכשיר קרע גדול כל כך.
אבל אם ירצה לתפור עור או להדביק עור על המעברתא - כדי להיות המעברתא שלימה - רשאי.

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

The different ways of forming the"Hefsek Parshas Stuma" in tefillin parshiyos.