Posts

Showing posts from December 18, 2018
דיו לנצח לכל דבר של קדושה יש התנגדות לפני יציאת מצרים היו כאלה שלא רצו לצאת. כולנו יודעים מה היה בסופם. כשמשה רבנו קבל את התורה על הר סיני היו כאלה שעשו את עגל הזהב ורקדו סביבו. כולנו יודעים מה היה בסופם. לפני הכניסה לארץ ישראל היו עשרה מרגלים שהוציאו דיבה נגד הארץ והסיתו את העם נגד הכניסה לארץ. כולנו יודעים מה היה בסופם של המרגלים ומה קרה לאלה ששמעו את הדיבה והאמינו לה. אחרי שהתחילו לבדוק סת"ם במחשב, היו רבנים גדולים שהתנגדו לבדיקה במחשב. כיום בטלו כל ההתנגדויות וכל הסת"ם חייבים לעבור גם בדיקת מחשב. אחרי המצאת המכונית, נרתמו העגלונים למאבק נגד המכוניות. הם ידעו שהמכונית היא כלי תחבורה הרבה יותר טוב מסוס ועגלה, והם חששו לפרנסתם. מאבקם היה תוצאה ישירה של עליונות המכונית על הסוס והעגלה. כמה עגלונים יש בימינו וכמה מכוניות? תנאי עיקרי בדיו סת"ם הוא שהכתב יתקיים לאורך ימים ולא יפסל [1]. דיו לנצח שחור לעולמים ואף פעם אין בו פסולים. רק על דיו עשן (כמו דיו לנצח) כתבו הפוסקים שהוא כשר לכתחילה למצוה מן המובחר. לעומת זאת, דיו עפצים וקנקנ…