שאלות על ממי"ם

המ"ם סתומה בשורה התחתונה עגולה למטה משתי צידיה:
לדעת המקדש מעט היא פסולה, כי חסר בה עיקר צורת המ"ם, שצ"ל מרובעת, וזו אינה מרובעת בפינותיה. אמנם, לדעת שו"ע אדמו"ר הזקן [סי' לו את מ' פתוחה] מוכח שעיקר צורתה אינה בפינותיה לבדן, אלא בכללות צורת גופה. ולכן דין מ"ם זו שאלת תינוק. ואם יקראנה התינוק מ"ם, יש לתקן את פינותיה.

מושב המ"ם צ"ל שטוחה ישרה, ולא עקומה. מ"מ בדיעבד, נראה שכל שתינוק מכירה עדיין כשרה.

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

תיבה מיותרת במזוזה