תי"ו פסולה

התי"ו פסולה, אין לה צורת אות, ולא שיעור אות. כי הגג עבה כל כך, וא"כ אין לרגליה שיעור מלוא אות קטנה. וזה מעכב.
אי אפשר לתקנה [בתו"מ] בגרירת החלל משום חק תוכות.
עוקצי הוי"ו - גסים מדי, ואינם נכונים לכתחילה. אלא צ"ל להוי"ו עוקץ דק דוקא, ולא עוקץ שהוא כמו ראש על גבי ראש וכדומה.

Comments

 1. Dear R' Moshe,

  You have taken a very strict approach over here.

  While I am not as learned as you I wonder the following:

  1) Who says that the עובי קולמוס is established by the thickness of the גג in between the two רגלים? Perhaps it is established by the part that protrudes to the left of the גג.

  Logically, it seems to me to follow the part to the left of the גג since it is clear from the whole כתב that that is the עובי קולמוס and it is clear that in between the רגלים there is just some extra thickness that does not belong there.

  2) Even if we were to accept your position, to assert that it cannot be fixed if a תינוק recognizes it - is also extreme. While there are some poskim who hold that if there is no מלא אות קטנה it has not צורת אות, others hold that if a tinok can still recognize it - it can be fixed שלא כסדרן.

  Do we follow those opinions? I don't know. But as a סניף in this case? I would certainly think so.

  With all due respect.

  ReplyDelete
  Replies
  1. ,שלום
   לי נראה ממה נפשך, אין כאן צורת אות בגלל עיבוי הגג כל כך. ואם נאמר שכל העובי
   הזה הוא הגג - הרי אין לרגלים שיעור מלוא אות קטנה

   ומה שכתבת בנוגע לתיקון על ידי היכר תינוק, אמנם כן משמעות המ"ב (לב ס"ק מ) בנוגע לרגל שמאל של ה"א, ולכאורה הו"ה בכל הדומה לה. מכל מקום לענין רגל שמאל של הת' איני יודע איך אפשר לתקנה בכתיבה, שהרי תהא הירך שלמטה הכפוף עבה פי שתים מהקו הקצר, ושוב אין לה צורה של תי"ו

   ובכלל אנו מגיעים כאן לבעיה חמורה של שלא כסדרן, דאע"פ שהתירו הפוסקים תיקון שלא כסדרן של "כתיבה מועטת" - במקרה שלפנינו ההוספה בדיו וכתיבה לא תהא "מועטת", אלא כשיעור חצי האות לערך. וד"ל

   Delete
  2. "ולכאורה הו"ה בכל הדומה לה "
   I'm aware that this is the Rav's opinion (I saw it on the Rav's Hebrew forum some time ago.) However, I've never seen nor heard of any of the gedolei haposkim who make this application from the left regel of the Hei to the yerech of the right regel or any regel. Is the rav a daas yachid or are there sources in writing post Mishnah Brurah or heard from leading contemporary poskim that explicitly matirs a tinok by less than mlo os ketana?

   Delete
  3. This comment has been removed by the author.

   Delete

  4. לכאורה פשוט שניכר אות זה בין לגדולים ובין לקטנים. רק כבודו פוסל על סברא הגיונית...

   עכשיו יש מחלוקת בין אות הניכר לכולם לסברא הגיונית... ומובן הקושי בזה.

   עכ"פ מכיון דאין להקל ואין להחמיר בלי ראי' מוכרחת מש"ס ופוסקים אומר: הפוסקים דנו בטיפה שנפלה על האות ועיבה את קו האות וכולם (כולל הרד"ך) התירו האות (הרד"ך החמיר רק בקוץ נוסף. ולא בעביות נוסף). ולא מצאנו לאף אחד מן הפוסקים שיזהיר דצריכים לוודא שעדיין נשאר כמלא אות קטנה ברגלי אותו האות ביחס לעובי החדש של חלק האות...

   ועכ"פ די להצריך תינוק ושוב להאריך קצת הירך ימני וגם השמאלי.

   ובפרט בצירוף הדיעות דשיעור מלא אות קטנה הוא קולמוס אחד בלבד

   ובפרט דיש דיעות דמתירים לתקן ע"פ קריאת התינוק אפי' כשחסר לא אות קטנה עי' שיח סופר כלל ז דין ב

   המורם מכל הנ"ל: ניכר צורת האות וגם אין ראי' מש"ס ופוסקים להחמיר.

   ולא צריכים לחפש אחר חומרות

   וה' יצילנו משגיאה

   Delete
  5. מה שכתב כבודו שיש כאן ויכוח/התנגדות בין צורה הניכרת לאיזה פסול דיני/הגיוני...
   קלע אל המטרה !!!

   יעיין כבודו היטיב במחלוקת בין הרמב"ם, רא"ש ומאירי [מובא הכל בב"י. וכן דעת השו"ע סי' לב סעיף טו] והמרדכי ותרומה [וכן פסק רמ"א שם] - ויבין את אשר לפניו

   והנה האמת שרוב הפוסקים ראשונים ואחרונים אינם חוששים כלל לדבר אשר אני אומר בענין שיעור האות "במלוא אות קטנה", אבל מה אעשה ואנו נמשכים אחר דעת הרמ"א שמחמיר בזה, ופסק שו"ע הרב ושאר אחרונים אשכנזים המחמירים כרמ"א

   Delete
  6. לכבוד רב ירחמיאל שליט"א
   מה ששואל האם שמעתי או ראיתי מי שמתיר לתקן פחות משיעור מלוא אות קטנה
   לא
   אלא, זו דעתי להלכה על פי כמה טעמים להקל בכך

   Delete
  7. כבוד הרב: איך קשורים ב' הענינים?

   לדעת 'שאר פוסקים' דמביא הרמ"א מפורש בש"ס שפסול אם אין מלא אות ברגל שמאלי.

   ויש לומר דלדעת הרא"ש כל פעולת רגל השמאלי של ה"א הוא לחלקו מאות דלי"ת (ע"ד פעולת 'צריך ליזהר בתג שלאחריה לרבעה בתחתית אות בי"ת' שענינה לחלקה מכ"ף כי בכללותם הם אותו אות) וא"כ בענין רק נקודה הניכרת.

   משא"כ לדעת שאר פוסקים רגל השמאלי של הה"א הוא מעצם האות.

   וזה נקבע מדברי הש"ס. כי הש"ס הוא המקור.

   ואי אפשר להגדיר זה בתור 'הש"ס פוסל מחמת סברא נגד החוש'.

   אדרבא - אם הש"ס פוסל הרי זה קובע גדר הענין בחוש.

   משא"כ נדו"ד שכבודו מחדש גדר בהלכה ע"פ סברא...

   והוא: דכל שנתעבה חלק אדק מהאות הרי זה קובע שזה הוא שיעור העובי קולמוס ביחס לאות זה...

   וזה סברא חדשה שלא מצאנו בהפוסקים. ובחוש נראה כאות תי"ו.

   וד"ל

   Delete

  8. מה שמשיג על סברתי בענין עביות הגג - הרי זה בסדר, כי זו סברתי לבד

   אבל מה שמפרש דעת התרומה ומרדכי [שנעשה מלוא או"ק בחוש צורת האות מחמת סברת הש"ס] אינו נכון כלל. אלא המח' היא - שלפי הרא"ש ושו"ע הקובע בדין צורת האות היא האות הניכרת לעין/או לתינוק לבד, משא"כ לדעת התרומה ומרדכי ודעת הרמ"א אפילו אם נראה לעין צורת האות - עדיין יש פסול חדש בשיעורי האות
   ולזה נתכוונתי שנגעת לעצם הבעיה

   וכאשר נשכיל בסברת הפוסקים הנ"ל בשיעורי האות - אפשר יובן בסברא גם דעתי הנ"ל בענין עביות הגג

   Delete
  9. It should be noted that there's a difference of opinion as to whether the Shulchan Aruch holds like Rosh, in contrast to his writing the opposite in the Bais Yosef. See Yerios Shlomo page 99 for more details and sources.

   Delete
  10. יעויין בלבוש שביאר שי' הרא"ש וז"ל 'והטעם מבואר, שרגל הימני לעולם צריך שיהא ניכר יותר כדי שיהא נראה ניכר שהוא אותו האות, אבל בפנימי שאינו אלא להיכר שהוא ה"א ולא דלי"ת, דיו בנקודה קטנה שישאר'.

   הרי מבואר דס"ל בפירוש דעת הרא"ש שהקולא ברגל השמאלית הוא מחמת שבעצם אינה 'אבר
   .וחלק עצמי' בהאות - ולא רק משום שהאות ניכר לתינוק

   אלמא, דדעת החולקים על הרא"ש הוא שמלא אות קטנה הוא מעיקר צורת האות - היינו דבעינן רגל, ולא מספיק ב'הכירא' בעלמא.

   ובאמת מבואר כן מדברי הפוסקים. ואין הזמן גרמא

   Delete
 2. For the toeles of the readers, please list the opinions that less than מלא אות קטנה is dependent on a tinok.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Not a "khaf"