"ומחה אל מי המרים" – "דיו שיוכל להמחק"


What exactly does that mean? What happens with the ink of the Megillas Sota?
How does it get erased? Is the Megillah placed in the Water? Does the actual ink dissolve?

“L’halocho” it makes no difference, since "העיקר שאין למדין כתיבה כתיבה מפרשת סוטה".
The difference will only be, according to the first opinion in Shulchan Oruch. weather the ink needs to be washable/ dissolvable.

Here is a list of some commentaries, of which we see CLEAR, and seems self-understood, as commonly explained, that yes! the Ink gets erased with water.

-Pls do not rely on the quotes alone, rather look it up for yourself in the sources.

1.     רמב"ן, בראשית ז, כג
"...הוסיף לאמר וימח שנמחו הגופות ויהיו למים כענין ומחה אל מי המרים (במדבר ה, כג)..."

2.     ילקוט מעם לועז, במדבר ה, יט-כב, (בהוצאה הרגילה דף נ)
"...ואח"כ נוטל אותה המגילה שנכתבו אותיות הנ"ל, ונותנה לתוך הכלי, ושם נמחק כל מה שנכתב עליה, עד שלא נשאר בה שום סימן של אותיות..."

3.     תוספות יום טוב, משניות סוטה פ"ב משנה ב
"...וצ"ל דהכי גמירי לה שצריך מים למחוק הכתב יפה יפה בקלות, ולפיכך רבי יהודה שממעט בכתב ממעט במים..."

4.     קרבן העדה, על ירושלמי, סוטה פ"ב, הלכה ד, ד"ה ומחק בעפר
"...מי אמרינן הני מיהו מים שחורים הם מדיו המגילה וכשרי', או בעינן דוקא שתהא המגילה נמחקת ממים."

5.     שם, בשירי קרבן, ד"ה ואינו כותב לא בקומוס וכו'
"...וקשה הרי עינינו רואות שאין הסקרא עושה רושם, אדרבה כשמניחין אותו עם הנייר במים כתבו נמחק. אבל נ"ל..."

6.     מאירי, סוטה פ"ג דף כ
"...שאם נמחקה המגלה, אלא שלא נמחקה המגילה מכל וכל ועדיין רשומם של אותיות ניכר בה, צריך לחזור ולמחותה במים עד שלא יהא רישומן ניכר..."

7.     ערוך השלחן, אבן העזר סימן קעח, סג
"ואח"כ מוחק את המגילה בתוך המים, ומחיקה תהיה ג"כ לשמה, וימחוק יפה יפה..."

8.     מנחת קנאות, סוטה יז, ב
"...אבעיא דמוחק בעפר דלא איפשט בירושלמי... ובעיא בעלמא הוא אם צריך לשפשף הדיו בהמים או דמהני במשפשף בהעפר..."

9.     דבר שאול, סוטה סימן כו, ה
"...או מלשון ומחה אל המים, דבעינן כתב הנמחה בקל, שעם נתינתו למים הוא נמחק בלא פעולה נוספת..."

10.  בית אהרן – תורת הבית סימן ד, א
"דיו צריך להיות שחור, לשיטת התוס' בספר תורה צריך להיות דיו שאם תמחקנו על ידי מים יהי' נמחק מהקלף, ולהרמב"ם אף תפילין ומזוזות, ולכן..."

I am mentioning this topic being that there is an individual, (שמו לא נזכיר כדי שלא לבזותו), who claims that all the above are mistaking! As following:


Can anyone help me find ANY sources that clearly explains his way?
That the ink would need to be erased, by scraping it with a knife!?

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

Not a "khaf"