Posts

Showing posts from March 26, 2019

צד"י [כתב אר"י] נפסק היו"ד - לענין תיקון

Image
הדין במקרה זה: אם ניכר לעין שיש כאן שתי אותיות, אי אפשר לתקן בתו"מ שלא כסדרן. ואם ספק אזי מועיל קריאת התינוק, ואם קוראו צ' - מותר לתקן בתו"מ. בנוגע לכתב האר"י - היות שהצ' אינו דומה כל כך לנו"ן [בכתב זה] ויו"ד, משום שהנו"ן כפופה מאוד, והיו"ד הפוכה, יש מקילים. למעשה אין למהר ולהקל כל כך, אלא רק אם ספק מה הצורה שלפנינו.  לפי התמונה הנראית כאן  - זה נראה יותר כאות צ'. היות שההבחנה במקרים אלו גבולית, קשה לסמוך על תמונה בסקן להחליט הדבר [אע"פ שבמקרה שלפנינו היות שהכתב  קטן  יותר מהתמונה, כמעט ברור שמסקנת הרואה במציאות תהא זהה לרואה בסקן]. ראה גם:  https://hebrewstam.blogspot.com/2018/08/blog-post_16.html