Posts

Showing posts from July 28, 2019

כמה חייב אדם לטרוח להדר במצות קביעת המזוזה

נשאלתי:  האם מזוזה שקבועה מאחרי הדלת או לפניה [פונה כלפי חוץ, ולא כלפי חלל הפתח], כי אי אפשר לקבעה בחלל הפתח כראוי לה לכתחילה, בגלל מבנה או צורת המשקוף. האם יש צורך לעשות מאמץ ולהוציא הוצאות יתר כדי לחפור לה מקום בחלל הפתח, או שהיות שאפשר לקבעה לפני או אחרי הדלת בדיעבד כדינה, אין צריך לטרוח יותר?
בהשקפה ראשונה נראה לי שהיות שבמצב ההוה אי אפשר לקבעה בחלל הפתח, אינו חייב לטרוח טירחא מיוחדת לעשות אופן שיוכל לקבעה שם ע"י חפירה וכיוצא בזה.
לא מצאתי מקור ברור לדבר זה לעת עתה, לא לחייב ולא לפטור.

וכן צ"ע האם יש במקרה כזה וכדומה - חיוב [חז"ל] להוציא עד כדי שליש יתר מכדי דמיו לקיים מצוה מהודרת? כלומר, האם מבחינה כספית חייב להוציא עד חצי מכדי דמי המזוזה, כדי לקבעה בסף בצורה יותר מהודרת, כשם שיש מצוה לקנות מזוזה כתובה מהודרת יותר, אם אפשר לו לקנותה עד חצי מדמי מזוזה זולה, כמבואר בשו"ע בנוגע לאתרוג.

אודה לכל מי שיש בידו להעיר בנושא.