צד"י פשוטה דבוקה לגג הלמ"ד - נעשית גימ"ל


הצד"י הזו נפסלה, כי היא גם גימ"ל מחמת נגיעת גג הלמ"ד ותגו לגוף הצד"י, על כן הוא גם צד"י וגם גימ"ל - ופסולה משום שאינה כתיבה תמה [כלומר כתיבה ברורה, כל אות בצורתה המיוחדת]. וגרירת הנגיעה - הוא חק תוכות, ואין תקנה לפרשה זו.

דין זה דומה לראש הלמ"ד הנכנס לחלל הד', שפוסל את הדלי"ת - מטעם כתיבה תמה, כי אין ברור האם זו ד' או ה'.

 

Comments

Popular posts from this blog

shin in "Alter Rebbe" script

The different ways of forming the"Hefsek Parshas Stuma" in tefillin parshiyos.