צד"י פשוטה דבוקה לגג הלמ"ד - נעשית גימ"ל


הצד"י הזו נפסלה, כי היא גם גימ"ל מחמת נגיעת גג הלמ"ד ותגו לגוף הצד"י, על כן הוא גם צד"י וגם גימ"ל - ופסולה משום שאינה כתיבה תמה [כלומר כתיבה ברורה, כל אות בצורתה המיוחדת]. וגרירת הנגיעה - הוא חק תוכות, ואין תקנה לפרשה זו.

דין זה דומה לראש הלמ"ד הנכנס לחלל הד', שפוסל את הדלי"ת - מטעם כתיבה תמה, כי אין ברור האם זו ד' או ה'.

 

Comments

Popular posts from this blog

Not a "khaf"

shin in "Alter Rebbe" script