Posts

Showing posts from July 15, 2020

תיבה מיותרת במזוזה

Image
תיבה יתירה בסת"ם פוסלת. ולא מועיל כאן גרירת היתר, כי ישאר שיעור ט' אותיות [קטנות עכ"פ] והוא שיעור ריוח פרשה סתומה באמצע הפרשה. ועל כן צריכה המזוזה הזאת גניזה. דרך אגב: ככל הנראה המזוזה הזאת לא עברה הגהה כלל !!! (קשה לי להניח שמגיה לא ישים לב לדבר כזה)