Posts

Showing posts from July 20, 2020

חסר היקף גויל אחר שעת הכתיבה

Image
החתך בגג התי"ו נעשה אחר הכתיבה, ולכן התי"ו כשר ואין פסול של חסרון היקף גויל, כי נכתב בכשרות. טוב להדביק מטלית מאחורי הקלף לחזק את הקלף, שלא יתפתח קרע.
הה"א מוקפת גויל ואין החתך מגיע אליה. אבל אם היה מגיע החתך אליה, היה צריך לגרר ביניהם. כי אע"פ שאנו מקילים בחסרון היקף גויל לאחר שעת הכתיבה, היינו רק בנוגע להיקף גויל הנוגע לאות עצמה, אבל לא לדין היקף גויל שצ"ל בין שתי אותיות. (ואמנם שאלה זו במחלוקת האחרונים, אבל יש להחמיר ולגרר ביניהם, ולא לסמוך על הקולא שאין היקף גויל לאחר שעת הכתיבה. כי דין היקף גויל שבין האותיות, חמור מדין היקף גויל לאות עצמו).